چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده‎ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اقتصاد هزینه‎ی مبادله‎ی ویلیامسون یک نظریه‌ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام‌های عمودی در بنگاه‌ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه‎ی انتخاب عمومی (یا نظریه‎ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می‌کند. کاربرد اقتصاد هزینه‎ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست‎مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست‎مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی‌های این مبادلات یعنی درجه‎ی اختصاصی شدن دارایی‌ها، نااطمینانی‌های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه‎ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می‌دهد که سیاست‎مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه‌ی کم‎تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش‎تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده‌اند، ولی در ایران به دلیل هزینه‎ی بیش‎تر ساختار حزبی (یا هزینه‎ی کم‎تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.
طبقه‌بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Synthesis Method for Analysing Party Formation by Transaction Cost Economics

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Ali Cheshomi 2
چکیده [English]

Transaction Cost Economics (Williamson, 1985) is a theory of the firm in New Institutional Economics that has been applied for analysing economic transaction; especially, make-or-buy decisions or vertical mergers in firms. The contribution of this paper is applying this theory for a political issue that is party formation. Transaction Cost Economics links the party formation to the transaction costs of politicians in different governance structures. So, two types of governance structures for political activities were considered: partisan and individual structures. Then, the factors affecting the cost of a politician in both structures were studied in three groups: the attributes of political transactions (asset specificity, uncertainty and frequency), formal institutions, and informal institutions. The historical evidences are collected about parties in the United States and Turkey show that political institutions in these countries increased politician's costs in individual structure, and they have no choice besides acting in a party structure. But the evidence of political groups in Iran shows that costs of politicians in the party structure is higher than the individual structure. So in Iran, a party which could manage the government has not been formed yet.
JEL Classification: D23, P16, D71, L31, L25

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset specificity
  • Governance structures
  • Institutional environment
  • political party
  • Public Choice Theory
  • Transaction cost economics