بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر مطالعات فراوانی در زمینه‌ی شناخت و آگاهی اقتصاددانان پیرامون فعل و انفعالات موجود بین احساسات نیروی کار و بهره‌وری انجام شده است. این مطالعات فرآیندهای مربوط به تحلیل‌های ذهنی و احساسی را در قالب متغیری به‌نام شادی در معادلات و فرمول‌های اقتصادی وارد می‌کند. شادی نیروی کار می‌تواند از کانال افزایش بهره‌وری بر رشد اقتصادی مؤثر بوده و از این جهت بررسی عوامل تأثیر‌گذار برآن حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می‌باشد. با توجه به ماهیت رتبه‌ای متغیر وابسته شادی نیروی کار روش حداکثر راست‌نمایی داده‌های تابلویی احتمالات ترتیبی برای داده‌های پرسش‌نامه‌ای دو سال 2000 و 2005 به کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی نشان‌دهنده‌ی تأثیر مثبت و معنی‌دار درآمد بر شادی نیروی کار در ایران می-باشد.
طبقه‌بندی JEL: A300, A130, I000, I100,I200

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income on Labor Force Happiness in Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohamadzadeh 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • Omid Maniee 3
چکیده [English]

In recent years, economists have paid attention to the relationship between emotions and productivity. Economists investigated the bi-directional effect of emotion and subjective well-being, such as happiness, on different economic variables, such as productivity, health, income, and so on.
In this paper, we try to study the effect of income on labour force happiness in Iran. For this purpose, we employ data over the period 2000-2005. In addition, because the dependent variable (happiness) is an ordered variable, we use an ordered choice model in a panel data framework to estimate the coefficients of the model. The results show that the income has a positive and significant effect on labour force happiness in Iran.
JEL Classification: A300, A130, I000, I100, I200

کلیدواژه‌ها [English]

  • education.
  • Income
  • Labour force Happiness
  • Ordered choices
  • productivity