سرمایه‎ی اجتماعی و تأثیر آن بر رشد صنعتی از طریق بهبود نوآوری و فناوری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

سرمایه‎ی اجتماعی از طریق مکانیسم‌های متفاوتی قادر است رشد بنگاه‎های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم‌ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه‎ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج برآوردها در چارچوب روش هم‎گرایی و با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران طی دوره‌ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه‎ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم‌چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی‌داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این‌که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می‌گیرد، این طور استنباط می‎شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم‌هایی است که به‌واسطه‌ی آن سرمایه‎ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می‌شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه‎های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه‎ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می‎شود.
طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Industrial Growth through the Innovation and Technology Improvement

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mahdavi 1
  • Hamid Azizmohammadlou 2
چکیده [English]

Social capital can improve industrial growth via different mechanisms. In this study, taking the improvement of technology through social capital as one of the mechanisms, we have analyzed the effect of social capital on industrial growth theoretically and empirically.
According to the findings of the article, derived from our cointegration model, and Iranian economic data (1966-2006), social capital affects technology improvement positively in the long run and the short run in manufacturing sector. On the other hand, since industrial growth is influenced by technology positively, innovation is the mechanism in which social capital can enhance industrial growth. Therefore, social capital improvement, in micro, and macro levels, is an important precondition to accelerate technology development.
JEL Classification: O30, M14, D71

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegration
  • Industrial growth
  • Iran
  • Social capital
  • Technology improvement