تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت تحقیق و توسعه‌ی داخلی و تحقیق و توسعه‌ی خارجی (از کانال­های واردات کالاهای سرمایه­ای و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی، با به کارگیری مدل‌های رشد درون‌زا و آزمون کرانه­ها طی دوره‌ی زمانی 1386-1351 در ایران می­پردازد. نتایج آزمون کرانه­ها وجود رابطه‌ی بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل رشد که در آن‎ها تحقیق و توسعه‌ی وارداتی به ترتیب از کانال­های واردات کالاهای سرمایه­ای و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است، را تأیید می­کند. بر اساس نتایج این آزمون رابطه‌ی بلندمدت میان متغیرها در مدل دوم نسبت به مدل اول قوی­تر می‌باشد. در مدل اول تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه‌ی وارداتی از کانال واردات کالاهای سرمایه­ای بر رشد اقتصادی معنادار نبوده و علامت ضریب آن نیز مطابق انتظار نمی­باشد، بنابراین می­توان گفت که در دوره‌ی مورد بررسی، ایران مؤفق به جذب تحقیق و توسعه‌ی خارجی از کانال واردات کالاهای سرمایه­ای نشده است. در مدل رشد دوم، تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه‌ی داخلی و تحقیق و توسعه‌ی خارجی از کانال سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، بر رشد اقتصادی مثبت بوده است و در سطح معنی‌دار 5 درصد پذیرفته می­شود.
طبقه­بندی JEL: O39, O49

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of R&D on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari
  • Bahram Sanginabadi
University of Urmia
چکیده [English]

This paper examines the short- and long-run effects of domestic Research and Development (R&D) and foreign R&D (throw the channels of capital goods import and foreign direct investment) on Iranian economic growth using of endogenous growth models and Bounds test approach to level relationship over the period of 1351-1386. Bounds test approach results confirm the existence of long-run relationship among variables in both growth models; where import R&D is considered from capital goods import channel and foreign direct investment channel, respectively. Based on Bounds test results, long-run relationship among variables in the second model is stronger than the first one. Our results show that Iran has not been successful to attract foreign R&D from capital goods import channel. Moreover the long-run effect of domestic R&D and foreign R&D from the foreign direct investment channel is positive and can be accepted at 5 percent significance level.
JEL Classification: O39, O49

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign R&D
  • Domestic R&D
  • economic growth