دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-224 
4. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

صفحه 65-86

10.22059/jte.2013.35168

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


10. بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 201-224

10.22059/jte.2013.35174

غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری