دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-224 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 1-23

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی


4. ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران

صفحه 65-86

حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینی؛ تیمور رحمانی؛ هدیه ستایش


10. بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

صفحه 201-224

غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری