سنجش قدرت بازاری صنایع کارخانه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه اقتصاد

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته‌ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره‌ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم‌چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته‌ است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه‌ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه‌ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می‌توان به این نتیجه دست یافت که در بیش‌تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده‌اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به‌گونه‌ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده‌اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است.
طبقه‌بندیJEL :F1، L1 و L6

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Market Power in Manufacturing Industries in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash
University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

This paper using generalized Roeger's model calculated the Lerner index for Iranian active industries in 4-digit ISIC codes during the period 1995-2007. The findings indicate that the Lerner index has been between 8 to 16 percent in 38 industries among 131 ones. The index also in different industries shows that more than 50 percent of Iranian industries have monopolistic power such that they have generated a significant gap between price and marginal cost. Comparing the Lerner index with Herfindahl–Hirschman and four - firm concentration ratio indices gives this result that the industries with high concentration ratio have greater value of Lerner index so that The four-firm concentration ratio of 20 industries (among the 29 industries) has had a value more than 40.
JEL Classification: F1 ،L1،L6

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lerner
  • Marginal Cost
  • concentration
  • Monopoly
  • Industry