بررسی اثرات بهره¬وری آزادسازی تجاری از دیدگاه تابع هزینه: با استفاده از قضیه‌‌ی دوگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده‌‌ی اقتصاد

2 دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره­وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه‌ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل‌سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره‌ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده­های بخش صنعت (نیروی‌کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش‌های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده‌های مذکور و هم‌چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می‌گردد.
سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می‌دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره‌وری) و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می‌دهد (اثر دوگان بهره‌وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده‌های بخش صنعت نشان می‌دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه‌ها می‌شود که به سمت صرفه‌جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده‌ی بیش‌تر از نیروی‌کار و سرمایه گرایش دارد.
طبقه­بندی JEL: D24، C22، F41،O47

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cost Function Approach to Investigate the Trade Liberalization Effects on Productivity in Iran: Using Dual Theorem

نویسندگان [English]

  • Ghahreman Abdoli 1
  • Nasrin Hozarmoghadam 2
1 Tehran University, Faculty of Economics
2 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In this paper, besides of studying and reviewing the theoretical analysis of the trade liberalization and industrial growth, the effect of trade liberalization on productivity in the industrial sector of the Iran`s economy are investigated. In this study, a Translog cost function and SUR model for the period of 1974-2006 are used in order to evaluate the trade liberalization variable. At first, the demand function for industry production factors (labour, capital, energy and raw materials) are estimated with related price, income and substitution elasticities and then, production and cost structure of Iran`s industry have been studied.
After that, the effects of trade liberalization with two aspects of cost and production that is the application of the dual theorem in this paper, is investigated and shows that the one percent increase in the volume of trade through trade liberalization, on the one hand, will increase industrial production by %0.47 (primal effect of productivity), and On the other hand, will decrease the cost of production by %0.26 (the dual effect of productivity). Moreover, Industrial inputs demand functions shows that moving towards a freer trade regime leads to adoption which methods by the firm that save energy and raw materials, and tends to increase the use of labour and capital.
JEL Classification: D24, C22, F41, O47

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Liberalization
  • productivity
  • Cost Function
  • The method of Seemingly Unrelated Uegressions