دوره‌ی حیات بنگاه‌های جدیدالورود و عوامل مؤثر بر آن در ایران: شواهدی از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی طی برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در ادبیات اقتصادی ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسی قلمداد شده و فاصله‌ی زمانی بین این دو رویداد - به عنوان دوره‌ی حیات- موضوعی است که با همه‌ی اهمیت، کم‌تر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، این مقاله می‌کوشد تا دوره‌ی حیات بنگاه‌های جدیدالورود صنعت مواد غذایی و آشامیدنی -به عنوان یکی از محوری‌ترین صنایع تولیدی ایران- را مورد بررسی قرار داده و برای این منظور بنگاه‌های جدیدالورود آن را در هریک از سال‌های دوره‌ی زمانی 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده است. عوامل مؤثر بر دوره‌ی حیات نیز به چهار دسته‌ی ویژگی‌های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی، تقسیم و برای تخمین آن‌ها بر دوره‌ی حیات از مدل اقتصادسنجی مخاطره‌ی نسبی کاکس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که دوره‌ی حیات تحت تأثیر هشت متغیر اندازه‌ی بنگاه در زمان ورود، سودآوری، شدت سرمایه‌بری، نرخ تمرکز صنعت، اندازه‌ی بهینه‌ی صنعت، مخارج تبلیغات، سرمایه‌گذاری و جنسیت نیروی کار است. از نظر سیاست‌گذاری و با یافته‌های این پژوهش، توجه به اندازه‌ی بنگاه - به عنوان مهم‌ترین متغیری که دوره‌ی حیات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد - امری ضروری در تمامی برنامه‌های ایجاد بنگاه‌های جدید است.
 طبقه‌بندیJEL:L26, L25, L1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Duration of New Firms and Its Determinants Evidence from Food and Beverages Manufacturing Firms during the Second, Third and Fourth Development Plan in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour
  • Hossain Hajikhodazade
Department of Industrial Economics, Business School, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the economic literature, firm entry and exit are considered as two basic concepts and the time interval between them, known as life duration, is almost a neglected subject in Iranian economy. Accordingly, this study tries to investigate the life duration of new firms in food and beverage industry as one of the most manufacturing industries in Iran during 1996-2005. Factors affecting the life duration have been divided into four categories namely, firms, as well as industry, personal and expenditure characteristics. Furthermore, the Cox proportional hazard model is used as the econometric model. The results show that the life duration of new firms in this industry are affected by eight variables: firm size at the time of entry, profitability, capital intensity, industry concentration rate, optimal size of industry, advertising expenditure, investment and labor force gender composition. In terms of policy implication, firm size as the most affective factor on life duration shoul be considered in all of new firm formation programe.
JEL Classification: L26, L25, L1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Duration
  • New Firms
  • Food and Beverages Industry
  • Cox Proportional Hazard Function