بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده‌ی ادبیات

2 دانشگاه یزد، دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

3 دانشگاه شهید باهنر، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد

4 دانشگاه زاهدان، دانشکده‌ی اقتصاد کشاورزی

چکیده

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه­های گسترده[1] استفاده شده است. دوره‌ی  زمانی شامل سال‌های
 1388-1345 می­باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می­باشند. هم‌چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می­تواند بر پس­انداز، بهره­وری و سرمایه­‌ی انسانی اثرگذار باشد، به‌عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می­باشد، به‌طوری‌که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه‌، منفی است و بقیه‌ی  متغیرها اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند.
طبقه­بندی JEL: J11 ,O40, C10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Age Structure Population on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mohamadpour 1
  • Rasool Bakhshi dastjerdy 2
  • Somayeh jaafari 3
  • Hajar Asna ashari 4
1 Persian Gulf University
2 Yazd University
3 University of Kerman
4 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

According to concern the role of population on growth of economic, in this study proceeds the study of age structure population on growth of Iran’s economic. To achieve the experimental results, period of 1966-2009 is selected and used of auto regressive distributed lag method to achieve the experimental results. Independent variables include the per capita income, population growth rates of 64-15 years, population growth rate and rate number of workers with higher education. As well as another independent variable is used the life expectancy that can be effective on savings, productivity and human capital. Experimental results of the estimation model are the theoretical and empirical expectation. So in the long-run, the effect of growth rate of overall population and growth rate of the working age population on the per capita income is negative and other variables have a positive and significant effect on economic growth.
JEL Classification: J11, O40, C10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age Structure of Population
  • Human capital
  • economic growth
  • Life Expectancy
  • Auto Regressive Distributed Lag Method