تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصاد دانشگاه سمنان

2 مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی فضیلت سمنان

3 مؤسسة عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

در این مقاله نمایی کلی از تجزیة ضریب جینی، به‌منزلة شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیة شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون‌گروهی، نابرابری میان‌گروهی و اثر تداخلی میان گروه‌‌های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده‌‌های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون‌گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده‌گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم‌ترین عامل بروز نابرابری بوده است.
طبقه‌بندی JEL:.D31, C31, R12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gini Coefficient Decomposition in Iran in Terms of Urban and Rural Areas

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Abounoori 1
  • Arash Khoshkar 2
  • Pedram Davoudi 3
1 Department of Economics, University of Semnan, Semnan, Iran
2 Lecturer of Economics, Fazilat Higher Education Institute, Semnan, Iran
3 PhD Student of Economics, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper a general view of the Gini decomposition is presented. In order to decompose the Gini coefficient into within group inequality, between group inequality and transvariation inequality of the Iranian urban and rural areas, the 2006 and 2010  micro-data and Dagum (1997) method is used. The results indicate that about 48 percent of the inequality in the country as a whole has been due to within group (urban and rural) inequality. About 26 (2006) and 22 (2010) percent of the inequality has been due to the inequality between urban and rural, while 27 (2006) and 29 (2010) percent of the inequality has been because of the transvariation inequality. Although more than half of the inequality has been caused by the gross inequality between urban and rural areas, ignoring the transvariation inequality, urban inequality has the most contribution of total inequality.
 JEL Classification:D31, C31, R12

کلیدواژه‌ها [English]

  • inequality decomposition
  • Gini coefficient
  • Rural
  • urban