دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-191 

مقاله پژوهشی

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

صفحه 1-12

10.22059/jte.2013.35805

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

صفحه 165-191

10.22059/jte.2013.35818

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی