دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-191 

مقاله پژوهشی

1. تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

صفحه 1-12

اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی


8. ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

صفحه 129-147

احمد میدری؛ علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی فر


10. بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

صفحه 165-191

خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی