تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشتة توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهادة انرژی را با سایر نهاده‌های تولید در صورت تغییر قیمت‌های نسبی نمایان می‌کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده‌ها مدل‌های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به‌ کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC طی سال‌های 1374 - 1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم‌یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست‌نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل‌های انرژی رابطة مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهادة سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده‌ای پست محسوب می‌شود.
طبقه‌بندیJEL: C33, L6, L60, Q42

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Factor Demand Analysis in the Iranian Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Aboozar Shakeri 1
  • Alimorad Sharifi 2
1 M.Sc. Economic Development Planning
2 Isfahan University of Technology, Faculty of Economics and Administrative Sciences
چکیده [English]

Factor demand behavior such as energy demand has an important role in the economic analysis. This issue is a major concern in the developing countries (e.g. Iran) which are benefited from vast energy resources. In this paper, the third generation of factor demand models is used to analyze the behavior of capital adjustment in the Iranian manufacturing industries. The dataset covers the two-digit International Standard of Industrial Classification (ISIC) during 1995-2007. The Generalized Leontief functional form has been chosen as an empirical model and estimated by Full Information Maximum Likelihood (FIML) method. The findings indicate that capital, electricity, and other energy carriers are complements in the manufacturing industries and the speed of adjustment for capital input is very low. Also, labor is an inferior input in the Iranian manufacturing industries.
 JEL Classification: C33, L6, L60, Q42

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • factor demand models
  • generalized Leontief
  • inferior input
  • Iranian Manufacturing Industries
  • panel data