آزمون عقلانیت در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بودجه نقشی مهم در مدیریت و ادارة بخش عمومی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین اجزای بودجه پیش‌بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش‌بینی درآمد، دولت‌ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان‌اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می‌کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیة انتظارات عقلایی در پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می‌شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش‌بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟
نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می‌دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی‌توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش‌بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می‌شود. این بدین مفهوم است که پیش‌بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده‌اند.
طبقه‌بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rationality Test in Predicting Tax Revenues in Iran

نویسندگان [English]

  • Ezatollah abbasian 1
  • Iman Shaker Ardakani 2
1 Department of Economics, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Economics, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Budget plays an important role in public sector management and administration .one of its components is revenues forecasting and Without the necessary accuracy in predicting revenues, government deficit will occur and people are incapable of facing with losses of reducing of important and essential services like education and health care. In this study, the rational expectations hypothesis is a matter of predict the government tax revenues. The models are estimated by OLS method show that between tax revenues only for the tax on legal entities that can not weak rationality hypothesis rejected. Also, the strong rationality test results to the model by using SURE estimation, suggests that strong rationality hypothesis is confirmed for forecast revenue from taxes on legal entities. This means that planners predict budget of income tax on legal entities unbiased and rational by using available information efficient.
 
JEL Classification: F62, H30, H68, E27.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rationality test
  • forecasting bias
  • tax revenues
  • seemingly unrelated regression equations