اندازة بنگاه و تأثیر آن بر بهره‌وری بنگاه‌های ورودی جدید صنعت تولید کانی‌های غیر‌فلزی در ایران در طول برنامة سوم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة اقتصاد و مدیریت حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشکدة اقتصاد و حسابداری تهران مرکز

3 کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی

چکیده

موضوع اندازة بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره‌های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهة 70 میلادی اندازه‌های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس اندازه‌ای برتر معرفی کرده‌اند، گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره‌وری از اساسی‌ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده‌اند تا تأثیر اندازه را بر بهره‌وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست‌های اقتصادی خصوصاً در سال‌های اخیر حمایت از بنگاه‌هایی با اندازة کوچک و متوسط را وجهة همت قرارداده‌اند، به نظر می‌رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره‌وری غافل مانده‌اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری‌ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره‌وری با شاخص مالم‌کوئیست محاسبه و رابطة آن با اندازة بنگاه به‌ روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان‌دهندة آن است که در کل صنعت، بنگاه‌هایی با اندازة بزرگ‌تر بهره‌وری بالاتری داشته‌اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه‌های این صنعت نیز برقرار است. 
طبقه‌بندی JEL: D24، L25، L61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm Size and Productivity: Evidenced from New Entrants in the Iran's Other Non-Metallic Minerals Industry during the Third Development Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Saeed Nayeb 2
  • Golsa Salehi Firozabadi 3
1 Faculty of Economics, Management and Accounting of Yazd University
2 Faculty of Economics, and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Baranch
3 Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Firm Size and its impact on the firm performance examined in all of economics historical periods from different point of view. Meanwhile, productivity is one the most important performance index for each firm, therefore so many studies tries to survey firm size impact on it. In Iran also, economics literature replete with productivity studies but the impact of size on it rarely seen between them. Thus, this study focused on other non-metallic mineral products industry as one of the most important manufacturing industries in Iran to explain the size effect on productivity. DEA and Malmquist index have been used in order to measure productivity and pooling data method to estimate its relation with firm size. The results indicate that not only the larger firms have better performance in productivity at the 2-digit industry levels, but also we could see this result in most of 3 and 4-digit codes, too.
JEL Classification: D24، L25، L61

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEA
  • firm productivity
  • Firm Size
  • Malmquist Index
  • other non-metallic minerals industry