ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار پژوهشکدة مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهی واحد تهران

3 پژوهشگر پژوهشکدة مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهی واحد تهران

چکیده

هدف از این مقاله ارزیابی موانع کسب و کار در استان زنجان است. برای این منظور از سه روش مکمل استفاده شده است: اول، پیمایش فضای سرمایه‌گذاری از منظر صاحبان کسب و کار با استفاده از پرسش‌نامة «پیمایش بنگاه»؛ دوم، مطالعة شاخص‌های تحقق‌یافته دربارة محیط کسب و کار و سوم، ارزیابی شکایات واصله به ستاد سرمایه‌گذاری استان. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود زمین‌های دارای معارض، دشواری اخذ مجوز، سختی در دریافت اعتبار، اختلافات کارفرمایان با تأمین اجتماعی و واردات نامنظم کالاهای چینی از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان زنجان است.
طبقه‌بندی JEL: D23، R58.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles of Doing Business in Province of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Ahmad Meidari 1
  • Ali Nassiri Aghdam 2
  • Zeinab Mortezavi Far 3
1 Research Assistant Professor in Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Research Assistant Professor in Development Studies Institude of Jahad-e Daneshgahi, Tehran, Iran
3 Researcher in Development Studies Institude of Jahad-e Daneshgahi, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper aims to investigate obstacles of doing business in province of Zanjan. For this purpose, three complementary methods are used: first, surveying the business environment from the businessmen’s perspectives, using "Enterprise Survey" questionary; second, studying realized indices of business environment; and third, evaluating investors’ complaints submitted to Investment Committee of Province. Results indicate that existence of land opponents; complicatedness of dealing with permits; difficulty of getting credit; disputes between business owners and authorities of social security organization; and irregular import of Chinese products are the main obstacles of investment in zanjan.
JEL Classification: D23 and R58.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business environment
  • province of Zanjan
  • survey
  • Transaction cost