ارائة چارچوب بررسی وضعیت بانک‌های ایرانی از لحاظ رقابت‌پذیری: به‌کارگیری پارادایم S-C-P

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری بازرگانی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه‌ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری‌ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمدة این نظریه‌‌ها عبارت‌اند از نظریة مبتنی بر منبع، توانمندی‌های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری‌های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تأکید بر مدل‌های نظریة بازی، تئوری اقتصاد هزینة مبادله، مکتب اتریشی و نگرش شومپتری، نگرش مبتنی بر دانش و نگرش تکاملی.
امروزه بانک‌ها برنامه‌‌های متنوعی را برای جذب مشتریان دنبال می‌کنند. آنچه در این بین می‌تواند بانک‌ها را در دستیابی به این امر کمک کند، دستیابی به مزیت رقابتی است. بانک‌های مختلف سعی کرده‌اند به شیوه‌های متفاوتی برای خود مزیت خلق و جایگاه خود را در رقابت با سایر بانک‌ها حفظ کنند. دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری می‌تواند هدفی مهم برای بانک‌ها در تضمین رضایت مشتری و در نهایت کسب مزیت باشد. هدف این مقاله شناسایی فاکتورهای اساسی رقابت در سیستم بانکداری ایران است تا بتواند از این دیدگاه بانک‌ها را در تجهیز منابع اساسی رقابتی خود مدد کند. این مقاله با مبنا قراردادن پارادایم ساختار- اجرا- عملکرد به شناسایی فاکتور‌های رقابت‌پذیری در سیستم بانکی ایران پرداخته است. به همین علت با بررسی عمیق ادبیات موضوع سپس، اخذ دیدگاه‌های خبرگان این حوزه پرسش‌نامه‌ای برای شناسایی این عوامل تهیه شد. در نهایت از طریق تحلیل عاملی اکتشافی عوامل و زیرعوامل رقابت‌پذیری شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که توان مالی بیشترین تأثیر را در رقابت‌پذیری بانک‌ها دارد.
طبقه‌بندی JEL: G21.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a Framework for Investigation of Iran Banks Competitiveness Situation: Using SCP Paradigm

نویسندگان [English]

  • ABBAS Ebrahimi 1
  • Mohsen Nazari 2
1 PhD Condidate, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associated Professor in University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are many approaches in economic literature for investigation of firm performance. In general, those theories very useful for investigation the nature and role of competitive advantage. Resource based view, dynamic capability, entrepreneurial theory, neoclassic theory, industrial organization approach are some of those theories. Todays, banks try to attract customers through various new methods. However what can help banks to meet this goal is to try to achieve competitive advantage. Many banks have tried to create advantages for themselves in different ways so that preserve their place in competition with other banks. In this article, by means of structure-conduct-performance (SCP) paradigm, we investigate banks competitiveness factors. After reviewing literature and expert interviews we develop a questionnaire.  Finally we find financial power as a power that has the most effect on competitiveness of Iranian bank.
JEL Classification: G21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Exploratory Factor Analysis
  • Structural Equation Modeling