بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه کردستان

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) به روش داده‌های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه‌های خارجی و زیرساخت‌های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعة کشورهای منتخب مثبت و معنی‌دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک‌های منطقه‌ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی‌داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت‌ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی‌داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه‌ریزی برای توسعة صادرات خدمات از جانب سیاست‌گزاران بخش‌های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه‌های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد.
طبقه‌بندی JEL: F13, F33, F55

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Institutional Factors and Regional Integration on Services Export

نویسندگان [English]

  • Khaled Ahmadzadeh 1
  • Kazem Yavari 2
  • Abbas Assari Arani 3
  • Bahram Sahabi 3
1 Professor in University of Kordestan, Kordestan, Iran
2 Associated Professor in University of Tarbiyat Modares, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in University of Tarbiyat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main object of this paper is to find out the impact of economic and institutional factors on export of services in considering the example of OIC countries. Panel data method as an econometrics approach is used for estimating models. Results show that variables such as GDP per capita, the real exchange rate, foreign direct investment, and information infrastructures have positive and significant effects on services export and inflation is a disincentive to it. Furthermore, the membership of these countries in regional blocks, ECO and D8, has a significantly positive effect on the total services export. The worse performance of institutional factors such as government effectiveness, political stability, rule of law, control of corruption and governance index in contrast have a significantly negative impact on services exports. Therefore, policy makers in public and private sectors should plan for development of services exports by consideration of the economic and institutional factors for selecting of their trade partners.
JEL Classification: F13, F55, L88.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic and institutional factors
  • export of services
  • OIC member countries
  • panel data