بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری مشتریان از سیاست‌های تبلیغات بازاریابی: کاربرد الگوی مالتی‌نومیال لاجیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد کشاورزی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، اقتصاد کشاورزی

چکیده

امروزه بازاریابی از مهم‌ترین اقدامات هر فرایند تولیدی و خدماتی به شمار می‌رود. شرکت‌های مختلف به منظور دستیابی به سهم بیشتری از بازار هدف همواره در پی آنند که سیاست‌های بازاریابی خود را تغییر دهند و به‌روزرسانی کنند. بنابراین، این شرکت‌ها باید بدانند که مشتریان از طبقات و گروه‌های مختلف بیشتر تحت تأثیر چه سیاست تبلیغاتی قرار می‌گیرند و بر این اساس سیاست‌های خود را متناسب با گروه هدف تغییر دهند و به عبارت دیگر در عین مدیریت هزینه، بازار و درآمد را نیز مدیریت کنند. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی لاجیت چندگزینه‌ای و داده‌های جمع‌آوری‌شدۀ سال 1391 مشهد، عوامل مؤثر در انتخاب هر یک از شیوه‌های تبلیغی مذکور را از جانب شهروندان مشهد در خرید مواد غذایی، بررسی کند. نتایج حاکی از این است که متأهلان، افراد متمکن ، جوانان، زنان، افراد تحصیل‌کرده و خانوارهای با بعد خانوار بیشتر، نسبت به سایر افراد، تأثیرپذیری بیشتری از رسانه و فروشندگان دارند. همچنین، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مردان، افراد مسن، مجرد و کم‌درآمد و کسانی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند، در میان شیوه‌های تبلیغاتی بیشتر تحت تأثیر آشنایان و دوستان قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Multinomial Logit Model for Determining Effective Socio-Economic Factors on Customer Impressibility from Different Marketing Advertising Policies: The Case of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Kohansal 1
  • Ali Firoozzare 2
1 Associate Professor, University of Ferdowsi Mashhad , Agricultural Economics Department
2 University of Ferdowsi Mashhad , Agricultural Economics Department
چکیده [English]

Nowadays, marketing is considered as one of the most important parts of all manufacturing and service activities. In order to reach more share of goal market, different companies always update and change their marketing policies. These companies have to know that different customers impressed by different marketing policies and them, they should choose most suitable policies for one goal group. The other words, they have manage their cost beside managing market and income. Applying multinomial logit model and collecting data form 201 food customers in Mashhad in 2012, the current research tries to investigate effective factors on effectiveness of each advertisement method. The results show that married people, high-income ones, youth, women, educated people and larger families are more affected by media and sellers. In addition these results indicate that men, aged, single, low-income and low-literate people are more affected by their friends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food
  • marketing advertisement
  • Mashhad
  • Multinomial Logit Model