دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-210 
2. اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها

صفحه 19-43

محمدحسین پورکاظمی؛ عبدالعزیز مراددرویش؛ معصومه والی


5. محاسبۀ کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها

صفحه 93-113

محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ رضا رنج پور؛ سکینه سجودی