دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-210