اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 مسئول برنامه ریزی راهبردی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

3 دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله، چگونگی کنش متقابل دولت نهم با کارگران و صاحبان سرمایه را با استفاده از نظریۀ بازی تحلیل کرده است. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل است.
استراتژی بازیکنان با استفاده از فرایندهای سلسله مراتبی و روش تحلیل شبکه‎ای تعیین می‎شود. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش است.
اولویت اول بازیکنان در تحلیل سلسله مراتبی و شبکه‎ای برای دولت و صاحبان سرمایه به ترتیب نرخ بیکاری کمتر و دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر است، اما اولویت اول برای کارگران در روش تحلیل سلسله مراتبی دریافت دستمزد واقعی بالاتر و در تحلیل شبکه‎ای حفظ اشتغال برای ایشان است. مغایرت اولویت‎ها نشان‌دهندۀ بهینه‌نبودن استراتژی‌هاست. بر اساس نظریۀ بازی‎ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی (درآمد ملی) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه‎گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economy of Ninth Government Based on Game Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourkazemi 1
  • Abdolaziz Raddarvish 2
  • Massome Vali 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Municipalities and state agencies Dhyaryhay
3 Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper analyzes the reaction of the 9th Government with workers and capitalists using game theory. The type of game between three players is static with perfect information. Strategy of the players is determined through the use of Hierarchical Processes and Network Analysis Method. The equilibrium between these three players is the Nash type of equilibrium. In the Hierarchical and Network Analyses the 1st priority for the government and the capitalists’ players is a lower unemployment rate and access to better business conditions, in that order; however, the 1st priority for the workers is receiving a higher real wage, in the Hierarchical Analysis, and protecting their employment, in the Network Analysis. Contradictory priorities indicate that strategies are not optimum. According to the Nash Balance Games’ Theory too, the priorities are higher rate of economic growth (national income), for the government, and better business conditions and getting a higher real wage, for the workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • Game theory
  • ninth government
  • owners
  • workers