بررسی مزیت نسبی محصولات صنعت خودروسازی ایران با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و مدل تعادل عمومی (CGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در مطالعۀ حاضر، برای محاسبات پارامترهای ماتریس تحلیل سیاستی، با استفاده از نتایج مدل تعادل عمومی و با توجه به قیمت‌های سایه‌ای و واقعی، تغییرات متغیرهای درون‌زا نیز در نظر گرفته شده است. نتایج به‌دست‌آمده از مطالعۀ حاضر نشان می‌دهند که در بازار محصول، به‌ علت مجموع سیاست‌های دولت، مالیات ضمنی برای صنعت خودروسازی ایران وجود دارد، اما نهاده‌های قابل مبادله و غیر قابل مبادلۀ استفاده‌شده در صنعت خودروسازی ایران از یارانه و کمک‌های دولتی برخوردارند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شاخص هزینۀ منابع داخلی (DRC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک‌تر از 1 و سود سایه‌ای مثبت است که نشان می‌دهد، محصولات صنعت خودروسازی ایران بر اساس نرخ واقعی ارز و قیمت‌های جهانی، به‌ طور بالقوه دارای مزیت نسبی‌اند. ضریب حمایت مؤثر (EPC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک‌تر از 1 محاسبه شده است که در مجموع حمایت‌نکردن دولت در فرایند تولید محصولات صنعت خودروسازی ایران را بیان می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Advantage of IRAN; s Auto Industry Outputs Using Policy Analysis Matrix (PAM) and Computable General Equilibrium Model (CGE)

نویسنده [English]

  • Hassan Moeennemati
Assistant Professor, Department of Accounting, Tehran Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

In this paper for calculating Policy Analysis Matrix parameters, with regard to real or shadow prices, we pay attention to variation of endogenous variables, using results of CGE  model. The results of the study indicated that,in output market, because of government policies, there are implicit tax on products of IRAN;s auto industry. But inputs of auto industry, benefits from government subside and protections. The results show that Domestic Resource Cost index (DRC) for auto industry is less than one. it means that outputs of IRAN;s auto industry have potential comparative advantage. Effective Protection Coefficient (EPC) is less than one too. it indicated that, on the whole lot, auto industry, does not benefit from government protections. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Advantage
  • Computable General Equilibrium Model (CGE)
  • Policy Analysis Matrix (PAM)
  • Social Accounting Matrix(SAM)