محاسبۀ کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه محاسبۀ سطح کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاه‌هاست. برای این منظور روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) طی سال‌های 1378 تا 1390 به کار گرفته شده است. این اولین مطالعه‌ای است (بر اساس جستجوهای محققان ) که عوامل مؤثر در کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور را با به کارگیری روش StoNED بررسی می‌کند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که اندازه و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی دارد. همچنین، نیروگاه‌ها با سوخت گاز به مراتب از کارایی بالاتری برخوردارند. یافته‌ها حاکی از آن است که تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 اثر مثبت در کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Technical Efficiency of Iranian Thermal Power Plants and Analysis of its Determinants: Application of Stochastic Nonparametric Data Envelopment Method

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Motafakker Azad 1
 • Mohsen Pourebadollahan Covich 2
 • Firouz Fallahi 3
 • Reza Ranj Pour 2
 • Sakineh Sojoodi 4
1 Professor of Economics, University of Tabriz
2 Assistant Professor of Economics, University of Tabriz, Iran
3 Associate Professor of Economics, University of Tabriz, Iran
4 Ph.D. Student in Economics at University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

The main objectives of this paper are measuring the technical efficiency of Iranian thermal power plants and investigating the determinants of technical efficiency levels in these plants. Stochastic Nonparametric Envelopment Data (StoNED) method applied to plant-level data over a period of thirteen years from 1999 to 2011. This is the first comprehensive analysis (to our knowledge) of technical efficiency in the Iranian electricity generation industry using StoNED method. Our empirical results indicate that plant size and rate of capacity utilization have positive effects and age of power plants have negative influence on technical efficiency. We also observe gas-fired power plants tend to be more technically efficient than other power plants. Finally, we find that power market restructuring in 2003 had positive effect on the technical efficiencies of Iranian thermal power plants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • planet age
 • planet size
 • rate of capacity utilization
 • stochastic nonparametric envelopment of data
 • Technical efficiency
 • thermal power plants