بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، دانشکدة اقتصاد

2 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ اقتصاد

چکیده

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان‌های ارزی واکنش نشان می‌‌دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان‌های ارزی واکنش نشان نمی‌‌دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آمارۀ نسبت درستنمایی استفاده شده‌‌ است. نتایج نشان می‌‌دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک ‌‌مرکزی مناسب‌تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان‌‌های نرخ ارز واکنش نشان می‌‌دهد و ضریب آن در قاعدۀ پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می‌‌کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه‌‌‌سازی الگو نیز سازگار است‌‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Central Bank Responses to Exchange Rate Volatility in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sarem 1
  • Mohsen Mehrara 2
1 Faculty of Economics, University of Shiraz, Iran
2 Associated Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, based on a new Keynesian structure, we have analyzed monetary policy response to exchange rate volatilities in Iran. For this purpose, first, exchange rate derived from equilibrium condition in exchange market and then two different models have been estimated. Assumption on the first model is that central bank responses to exchange rate volatilities and the assumption on the second model is that central bank does not response. To opt proper model, Bayes factor and Likelihood ratio tests have been used. The results show that, first model is a better model in describing central bank’s behaviour. In other words, central bank has responded to exchange rate volatilities its coefficient in the monetary rule is -0.12. So, when central bank faces with an exchange rate shock, chooses contractionary monetary policy. This result is consistent with the results from model simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic stochastic general equilibrium
  • Exchange rate
  • monetary policy
  • open economy monetary rule
  • Taylor rule