اثر هزینه‌های تجارت در اندازۀ تجارت خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، جهاد دانشگاهی تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات مختلف حکایت از آن دارند که «هزینۀ تجارت» با خارج بزرگ و معنادار است. مسئلۀ مقالۀ حاضر این است که آیا هزینۀ تجارت می‌تواند مبین اندازۀ تجارت میان کشورها باشد و معمای تجارت ازدست‌رفته را توضیح دهد. در این چارچوب، این مطالعه رابطۀ بین حجم تجارت و هزینه‌‌‌های تجارت را در 73 کشور در حال توسعه برای دورۀ زمانی 2005- 2011 آزمون می‌کند. نتایج نشان می‌‌دهند که «هزینه‌‌های تجارت» و «تعداد اسناد تجاری» علیت گرنجر «اندازۀ تجارت» است و بین آن‌ها رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه پس از کنترل اثر اندازۀ اقتصادهای ملی، درجۀ بازبودن اقتصادها و هزینه‌‌های تعرفه‌‌ای به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Costs on the Size of the Trade

نویسندگان [English]

  • Ali Nassiri Aghdam 1
  • Seyed Adel Khorasani 2
1 Assistant Research Professor, Jahad-e Daneshgahi, Branch of Tehran University, Iran
2 Ph.D Candidate, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Many studies indicate that trade costs are large and significant. The question is whether trade costs could explain the size of the trade and shed light on the mystery of missing trade. In this framework, this paper studies 73 developing countries in the period 2005-2011. The results of our panel data analysis signify that “the pecuniary costs of trade” and “the number of necessary documents” affect the size of the trade negatively and significantly. This result is derived after controlling for the size of the economies, the degree of openness and the tariff costs of the trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Countries
  • Doing Business
  • panel data
  • size of the trade
  • trade costs