فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

بر اساس فرضیة درون‌زایی تعرفه، تعرفه به صورت درون‌زا و بر اساس مجموعه عوامل اقتصاد سیاسی تعیین می‌شود. مطالعة حاضر، با به‌کارگیری مدل خودرگرسیونی برداری هم‌جمعی طی دورة زمانی 1350-1389 و در چارچوب فرضیة درون‌زایی تعرفه، عوامل تعیین‌کنندة حمایت تعرفه‌ای ایران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه دربارة اثر نرخ بیکاری و نرخ نفوذ واردات در شکل‌گیری سیاست‌های حمایتی شواهدی به دست نیامده است، ولی اثر معنادار تولید بدون نفت، سهم بخش صنعت، سهم درآمد نفتی و نرخ واقعی ارز در سیاست‌های تعرفه‌ای ایران نشان‌دهندة اهمیت فضای اقتصاد سیاسی و شاخص‌های اقتصادی در شکل‌گیری حمایت در ایران است. در مجموع، فرضیة تحقیق حاضر تأیید شده است و بر این اساس توصیه می‌شود، ضمن کاهش اتکا به نفت و اندازة دولت، توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون‌زایی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به عمل آید تا موفقیت و امکان تداوم این سیاست‌ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endogenous Tariff Hypothesis: A Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi 1
  • Hossein Davari 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran
2 Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

According to endogenous tariff hypothesis, tariff is endogenously determined by the set of political economy factors. Using the Co- integrated VAR approach and in the framework of the hypothesis, the present study examined the determinants of tariff protection in Iran over the period 1971-2010. Based on the results, though no evidence has been obtained about the impact of unemployment and import penetration rate on forming protection policies in Iran but the significant effect of non oil product, the share of industrial sector, the share of oil income and real exchange rate indicate the importance of political economy atmosphere and economic factors in forming the policies. In sum, the hypothesis is verified and in this framework, we suggest that we should pay more attention to the role of the factors effecting economic liberalization policies as well as the reduction of dependency on oil income and government size in order to increasing the success and continuation of the policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-integrated VAR
  • endogenous tariff
  • lobby groups
  • protection seeking