دوره و شماره: دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-233