تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور

2 مؤسسة عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی (IMPS)

چکیده

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه‌های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش‌ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می‌کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسة شاخص‌‌های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعة اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده‌های سال‌های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین‌گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسة آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه‌های سوم و چهارم توسعة اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده‌شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته‌های فوق پیشنهاد می‌شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inequality Decomposition: Case Study, Urban and Rural Areas of Tehran Province (During 2000-2007)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ranjbar Fallah 1
  • Pedram Davoudi 2
1 Assistant Professor, Payame Noor University, Department of Economics, Iran
2 Institute for Management And Planning Studies (IMPS), Iran
چکیده [English]

Knowing income inequality in socio-economic subgroups helps us to achieve justice. The main goal of this study is to evaluate, decompose and compare the Theil and Atkinson inequality indices in terms of the inequality within and inequality between urban and rural area in Tehran province during the 3rd and the 4th Economic Development Program of Iran. Doing so, we used the micro households' data along 2000 till 2007. The results show that the contributions of inequality within Tehran Province were respectively belong to urban area, rural area and between them inequality. The results of analyse of Variance represent no statistical significance in the seemed difference between inequality at the first three years of the 3rd and the 4th Iran's Economic Development Program. According to these, reducing inequality in Tehran province needs to focus on inequality within Urban Areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atkinson index
  • Decomposition
  • income distribution
  • Theil Index