مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

چکیده

با توجه به فقدان توضیحی همه‌جانبه دربارة عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق‌نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقالة حاضر با تکمیل حلقه‌های مفقودة فرضیة آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره‌وری فراهم می‌کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریة آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانة مؤثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبة کیفی و تکمیل پرسش‌نامه با نمایندگانی از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل‌دهندة مزد منصفانه و نحوة اولویت‌دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد؛ در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مؤلفه‌های مؤثر در مزد منصفانه میانگین رتبه‌ای متفاوتی قائل‌اند که لازم است این شکاف در رتبه‌‌بندی مؤلفه‌ها کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Factors Affecting the Fair Wage, in Akerlof’s Theory Test

نویسندگان [English]

  • Jafar Ebadi 1
  • Abulfazl Pasebani someeh 2
1 Associate Professor, University of Tehran-Iran
2 PHD Candidate in Mofid University & Research Assistant Professor in IHSS,
چکیده [English]

Given the lack of comprehensive explanation about the effective factors of fair wages and a complete mismatch between Labor Force and employers about that, in this paper with completing the missing loupes in the Akerlof theory "fair wages - effort Hypothesis", possibility of practical realization of the fair wage on productivity will provided. In this regard, after the theoretical analysis and testing the Akerlof theory, multiple factors affecting the determination of fair wages, through qualitative interviews, and questionnaires completed by representatives from labor & employers groups and academic experts on the labor market, is measured. With using software SPSS17 and EXCEL, constitutive factors of fair wages and the priority of those factors in Iran were tested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akerlof
  • employers
  • fair wages
  • Labor
  • productivity
  • wage clearing market