کاربرد روش تجربة انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

با کاربرد روش تجربة انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین‌تری را ترجیح می‌دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دورة مصرفی آنها افزایش می‌یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم‌گیران کمک می‌کند که در تصمیم‌گیری قابلیت اطمینان شبکة این موضوع را مد‌نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a Choice Experiment Survey to Estimate Iranian Households' Willingness to Pay to Avoid Power Outages

نویسندگان [English]

  • Nosratollah Abbaszadeh 1
  • Majid Ahmadian 2
  • Farhad Rahbar 3
  • Hamid Abrishami 2
1 Ph.D of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Economic,s University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using a choice experiment survey, the marginal willingness to pay (WTP) among Iranian households to avoid power outages is estimated. The results indicate that households prefer lower price of alternatives and the low duration and frequency of outages, and the factors of outage day, outage time and warning in advance of outage are important to households' preferences. Moreover, the conditional logit model with interaction effects of SED variables allows us to explain the unobserved heterogeneity of  preferences. The results of this model show that the marginal WTP increases with increasing of household’s expenditure, age of respondent and electricity consumption in the last period. Given that households have negative welfare effects from outages, it is important that policy makers consider these negative impacts on household utility when deciding about reliability of electricity network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice experiment method
  • Conditional Logit
  • power outages
  • Willingness to Pay