هدف‌گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی با استفاده از کنترل بهینه و الگوریتم ژنتیک در برنامة چهارم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصادی، دانشگاه مفید

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

چکیده

یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد توجه سیاست‌گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف‌گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت‌ها، که از نتایج مهم هدف‌گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می‌شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف‌گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامة چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم‌سازی تابع زیان اجتماعی، به‌منزلة تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می‌دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می‌شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می‌کنیم؛ در نهایت مشخص می‌شود که طی برنامة چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجة اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Optimal Control and Genetic Algorithms in Targeting Inflation Commensurate with Economic Growth in 4th Plan

نویسندگان [English]

  • Naser Elahi 1
  • Atieh Honardoust 2
1 Assistant Professor Economics, Mofid University, Iran
2 MA Economics, Mofid University, Iran
چکیده [English]

One of the most important variables in each country which attracts the attention of policymakers is inflation. In the inflation targeted system, it is important to target the low and stable inflation clearly and directly as the main policy. On the other hand the stability of prices which is an important result of targeted inflation is a necessary condition to achieve sustainable levels of economic growth. On this ground we are going to study the targeted inflation proportional to economic growth during the Fourth Economic Plan by applying optimal control method. The objective function here is the social loss function which will be minimized through genetic algorithms in the form of binding function of GA. The constraint of the function will be estimated by econometric of Seemingly Unrelated Regressions. To measure the impact of control variables on variables of situation we plan different scenarios. As a result we will see that during the 4th Development Plan tools of monetary policy are more influential than the tools of financial policy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • economic growth
  • Optimal control
  • Genetic Algorithm
  • social loss function