نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌‌ای کشورهای عضو اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل، گروه اقتصاد کشاورزی

2 دانشیار، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد

3 دانشیار، دانشگاه زابل، گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده

در مطالعة‌ حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌ای کشورهای عضو اکو در مدل داده‌های ترکیبی پویا ارزیابی می‌شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای دورة زمانی 1996-2011 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به‌رغم افزایش رشد منطقه‌ای، در تسریع همگرایی تأثیر منفی دارد و باعث کاهش سرعت همگرایی شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که کشورهای عضو اکو با توسعة بخش کشاورزی و بررسی چالش‌ها و تنگناهای این بخش بتوانند چشم‌انداز روشنی برای برنامه‌ریزی‌های آینده در بهبود همگرایی منطقه‌ای فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence in the ECO Countries

نویسندگان [English]

  • Smat Mojarad 1
  • Masoud Homayounifar 2
  • Mashallah Salarpour 3
1 Ph.D Student of Agricultural Economics, University of Zabol, Iran
2 Associate Professor, Agricultural Economics, University of Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Zabol University, Iran
چکیده [English]

In present study, role of agricultural on ECO countries regional convergence was assessed in dynamic panel data model. At first, ECO countries convergence and agricultural sector effect in convergence acceleration was surveyed by generalized method of moments (GMM) over the period 1996-2005. Results showed that, this is convergence between ECO countries. In spite of increasing regional growth, the agricultural sector had negative effect in convergence acceleration; and it caused decreasing regional convergence speed. Therefore, it was suggested to ECO countries with agricultural sector development and restrictions contained in this section could provide clear perspective for the future planning in order to promote regional convergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural sector
  • ECO countries
  • regional convergence