برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

نرخ رجحان زمانی به منظور تنزیل‌کردن مطلوبیت لحظه‌ای در الگوهای رشد، همچنین در محاسبۀ نرخ تنزیل اجتماعی در تحلیل هزینه- فایده استفاده می‌شود. در مطالعات انجام‌شده در ایران این نرخ به صورت ضریب ثابت محاسبه شده است، اما به لحاظ نظری با گذشت زمان تغییر می‌کند. به منظور رفع این خلأ در مقالۀ حاضر، الگوریتم جدیدی برای برآورد نرخ رجحان زمانی به صورت پارامتر غیرثابت پیشنهاد شده است. پس از بسط الگوریتم، به برآورد سری زمانی نرخ ترجیحات برای ایران طی دورۀ 1344- 1389 پرداخته‌ایم. در الگوریتم بسط‌داده‌شده با توجه به مبانی نظری، نرخ ترجیحات تابعی از مصرف در نظر گرفته شده و با روش بازگشتی مقادیر مختلف نرخ رجحان در سال‌های مختلف محاسبه شده است. پس از این مرحله، با استفاده از فیلترینگ و با توجه به تأثیر نرخ ترجیحات در پس‌انداز، مقادیر این نرخ طی زمان با کمک مقادیر اولیه محاسبه شده است. به منظور انتخاب مقدار اولیه در این الگوریتم، نرخ رجحان زمانی تابعی از امید به زندگی در نظر گرفته شده است. نرخ رجحان زمانی در دورۀ تحت بررسی برای اقتصاد ایران به طور متوسط 38/2 درصد به دست آمده است. همچنین، این نرخ بین سال‌های 1355- 1367 روندی صعودی داشته است که می‌تواند به علت جنگ و نااطمینانی‌های مربوط به سال‌های نزدیک انقلاب باشد. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته این نرخ پس از جنگ تحمیلی طی دورۀ 1368- 1389 دارای روندی نزولی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the rate of time preference for Iran: A recursive algorithm

نویسندگان [English]

  • Karim Eslamloueyan 1
  • Ali Hossein Ostadzad 2
1 Associate Professor, Economics, Uiversity of Shiraz, Iran
2 PhD. Candidate, Economics , Uiversity of Shiraz, Iran
چکیده [English]

The rate of time preference plays an important role in discounting instantaneous utility in economic growth models and also in calculating social discount rate in cost-benefit analysis. In empirical researchers, this rate is assumed to be constant. However, the rate of time preference might vary over time. This paper develops a new algorithm to estimate this rate as a varied coefficient for the Iranian economy over the period 1965-2010. In our algorithm, we use a recursive method to estimate the initial values for the rate of time preference as a function of consumption. Given the effect of the rate of time preference on saving, and knowing their initial values, we use a filtering method to estimate these rates as a function of life expectancy. The average value of time preference rate over the period under consideration is 2.38 percent. This rate is found to be higher during the period of economic uncertainties such as Iran-Iraq imposed war. However, the rate is decreasing after the end of war.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • algorithm genetic
  • Iran
  • Life Expectancy
  • rate of time preference
  • Saving