دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 211-461 

مقاله پژوهشی

1. تقاضای پول در اقتصادهای دلاری‌شده (مطالعۀ موردی: ایران)

صفحه 211-228

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


4. ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

صفحه 295-314

سوده السادات امامی؛ حمید کردبچه


9. بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

صفحه 411-428

نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی