ارزیابی نظریۀ قدرت همسنگ در صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

نظریة قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می‌دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یک طرف (فروشندگان) از سوی طرف دیگر (خریداران) تعدیل شود. مقالۀ حاضر قصد دارد این نظریه را برای صنایع ایران آزمون و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور، قدرت بازاری خریداران در قدرت بازاری فروشندگان اثر محدودکننده‌ای داشته است؟ برای این منظور، مجموعه‌ای از داده‌های پانل کدهای چهار رقمی ISIC صنایع ایران برای دورۀ 1374- 1389 استفاده شده است. نتایج این مطالعه از نظریۀ قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه‌ای ایران حمایت کرده است، بدین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در طرف فروش و قدرت بازاری کمتر در طرف خرید، عملکرد بنگاه‌های تولید‌کننده را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysingthe Countervailing Power Hypothesis in Iranian Industries

نویسندگان [English]

  • Soodeh Alsadat Emami 1
  • Hamid Kurdbacheh 2
1 MA of Economic Development and Planning, Bu-Ali Sina University-Hamadan- Iran
2 Associate Professor of economics, Faculty of economic and social science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The concept of countervailing power is a term to describe the situation in which the market power of one side (sellers) may be balanced by the market power of another side(buyers) in a given market. The purpose of this paper is to test this hypothesis and to determine whether the market power of sellers has had a restraining influence on increases in buyer market power in Iran’s large industries.To this end we use a panelof 4-digit ISICindustries data over the period 1995-2010.The findings of this paper support the countervailing power hypothesise in Iranian large manufacturing industries in whichthe industries with more market power on the seller side and less market power on the buyer side enhance the performance of the firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Countervailing power
  • Market Structure
  • Buyer concentration
  • Seller concentration
  • Lerner Index
  • Monopoly
  • Iran and ISIC