آثار توسعۀ مالی و اقتصادی در آلودگی محیط‌زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم‌انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده‌های تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری، توسعۀ اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه سعی شده است آثار توسعۀ مالی و اقتصادی در کیفیت محیط‌زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دورۀ 1980- 2008 با استفاده از رهیافت هم‌انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده‌های تابلویی بررسی شود. نتایج برآورد رابطۀ بلندمدت بین متغیرها نشان می‌دهد، رابطۀ بین توسعۀ مالی و آلودگی محیط‌زیست از شکل U وارون پیروی می‌کند. این در حالی است ‌که رابطۀ بین توسعۀ اقتصادی و آلودگی محیط‌زیست به صورت مثبت یکنواخت است و رابطه‌ای به شکل U وارون بین آن دو رد می‌شود. از این رو مهم‌ترین توصیۀ سیاستی تحقیق، توسعۀ بیشتر بخش مالی به منظور بهبود کیفیت محیط‌زیست در کشورهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of financial and economic developments on greenhouse gas emission in selected OPEC countries: A panel cointegration and dynamic ordinary least squares approch

نویسندگان [English]

  • Davood Behboudi 1
  • Hossein Asgharpur 1
  • Firouz Fallahi 1
  • Robab Mohammadi Khaneghahi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz, Iran
2 PhD Candidate, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

This paper investigates the impacts of economic and financial developments on environmental pollution for 6 OPEC countries using panel cointegration and panel long-run estimator (DOLS) over the period 1980–2008.  The results shows that both Economic and financial development have significant effect on the environmental quality in selected OPEC economies. The findings not support the existence of an environmental Kuznets curve in the case of 6 OPEC countries. While conform existing an inverted U-shaped relationship between financial development and environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DOLS Method
  • Economic Development
  • Environmental quality
  • Financial Development
  • OPEC Countries