ارزیابی نرخ بازده آموزش: مسائل، چالش‌ها و چشم‌اندازها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم‌ترین مسائل و چالش‌های روش‌شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینۀ بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می‌شود. سپس، با استفاده از داده‌های آماری استخراج‌شده از نتایج آمار‌گیری از ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینۀ‌ فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون‌زایی و مسئلۀ گروه‌بندی و ساختار سلسله ‌مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می‌شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت‌اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش‌شناسی یعنی روش برآورد، هزینۀ‌ فرصت و مسائل انتخاب، درون‌زایی و گروه‌بندی یا ساختار سلسله ‌مراتبی مشاهدات حساس‌اند، به ‌گونه‌ای که نادیده‌گرفتن آن‌ها به کم‌برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می‌شود و می‌تواند در خصوص تخصیص بهینۀ منابع به آموزش و در مسیر توسعۀ جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ‌کردن مسائل مذکور به ‌طور همزمان، به‌‌منزلۀ چشم‌انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the rate of return to education: problems, challenges and prospects

نویسنده [English]

  • Abolghasem Naderi
Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to evaluating the effects of some methodological problems and issues on the estimates of return rate of education to achieve accurate and reliable figures. After intensively and critically reviewing the empirical studies, opportunity cost, selectivity and endogeneity and the hierarchical structure of data have been recognized as critical problems and issues dominating the estimates, then their effects on return to education have been examined using data from the economic and social characteristics of household survey 2012 conducted by the Statistical Centre of Iran. The key findings are: 1. return to education for the head of households in Iran is positive but less than the estimates of some other countries; 2. the rate is higher for females as well as for employees in urban areas; 3. return to higher education is more than that for general education; 4. the estimates are very sensitive to the issues of opportunity cost, selectivity and endogeneity, and the hierarchical structure of data, so that ignoring these problems leads to underestimates of the return to education. Such problematic estimates then might be very misleading in resource allocation which would affect the development goals of a country. At the end, some specific topics for future research are also offered.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • hierarchical structure of data
  • Multilevel Modeling
  • opportunity cost
  • rate of return to education
  • selectivity and endogeneity