بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد ادارة کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی­های فراملی یکی از مهم­ترین بحث­های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه­ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده­ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعة پایدار به شمار می­آید. در این راستا، تلاش می­شود فرایند توسعه به گونه­ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزودة فعالیت­های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده­های سری زمانی سال­های 1370 تا 1389 و مدل­های VARو VECM آثار کوتاه­مدت و بلندمدت تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه­مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO2داشته و در بلندمدت نیز سرانة مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO2 داشته است.
طبقه­بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Expansion and Economic Growth on Environmental Quality in Iran

نویسندگان [English]

  • Mosayeb Pahlavani 1
  • Mahdiya Dahbashi 2
  • Ebrahim Moradi 3
1 Associate Professor, Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Environmental Protection Organisation, Sistan and Baluchestan Province,
3 Assistant Professor, Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The effect of economic growth and free trade on environment and transnational pollutions is one of the most important current discussions in the field of environmental economics. Nowadays, the economics, social and developmental consequences of the climatic changes around the world is increasingly accepted and approved. In fact, the environment is considered as one of the key elements for sustainable development. In this regard, attempts are done to design the development process such that the nature system does not lose its equilibrium dynamism, besides maximizing the value added of economic activities. The objective of the present study is to investigate the relationship between the trade expansion and economic growth with the quality of the Iranian environment (where the air pollution has been considered here) to help authorities to take effective and efficient policies in environment section, considering the short-term and long-term effects, using the time-series data as well as VAR and VECM models during 1991Q1 to 2010Q4. The results suggest that there is a long-term relationship between trade openness, GDP, urban population, energy consumption and air pollution index. In the short-term, urban population and energy consumption variables had the highest effectiveness on SO2 production. Finally, in the long term, per capita energy consumption had the greatest impact on SO2 pollution.
JEL Classification: F18, O13, O44, Q56, C32

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Iran
  • Pollution
  • time series
  • Trade openness