دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-698 
مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

صفحه 499-521

10.22059/jte.2014.52440

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی