دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-698 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

صفحه 463-482

مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی


3. مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

صفحه 499-521

هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی


8. تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

صفحه 621-645

زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری


9. اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

صفحه 647-676

غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی