مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانسجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد مدیریت حسابداری، دانشگاه اصفهان

3 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

چکیده

نظام مالیاتی موجود در ایران نتوانسته است از دیگر کارکردهای مالیات به­ شکل ابزار تنظیم‌کنندة بازار بهره‌برداری کند. زمین یکی از عوامل تولید است که می­تواند از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینة منابع و کسب درآمد موضوع اخذ مالیات واقع شود. در مطالعة حاضر، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم[1] موضوع تأثیرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران در یک دورة بلندمدت به­ عنوان سیاستی مبتنی بر نظریة اقتصادی مدل­سازی و در قالب سه سناریو بررسی شده است. پویایی سیستم یک روش شبیه‌سازی شبه تجربی است که در درک سیستم­ها توانمندی خاصی دارد. این روش بر پایة ساختار مدار کنترلی بنا شده است و امکان مطالعة ساختار و رفتار سیستم‌های پیچیدة اقتصادی، اجتماعی را فراهم می‌کند. نتایج حاصل از اجرای سناریوی وضع 1 درصد مالیات بر ارزش زمین نشان­دهندة حذف کامل تقاضای سودگرانة زمین، پایداری نسبی قیمت زمین پس از پنج سال و افزایش دو برابری بهره­وری زمین پس از یک سال به ­همراه رشد سه برابری زمین­های ساختمانی در پایان دورة مطالعه است. نتایج همچنین تأیید می­کنند که با افزایش درصد رشد جمعیت میزان کارایی و    ساخت­وساز ناشی از وضع مالیات بر ارزش زمین ارتقا می­یابد. مدل تحقیق با استفاده از نرم­افزار وِنسیم[2] برازش شده است.
طبقه­بندی JEL: C51، H71، P16[1]. System Dynamic


[2]. Vensim PLE 6

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Dynamics System for Land Value Taxation in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Hadi Dadkhah 1
  • Rasul Bakhshi Dastjerdi 2
  • Ali Morovvati Sharif Abadi 3
1 Yazd University of Economic Sciences
2 Associate Professor, University of Isfahan, Faculty of Economics Management Accounting
3 Assistant Professor, Industrial Management, University of Yazd
چکیده [English]

Iran's current taxation system cannot utilize the other facilities of taxing as an instrument for regulating market. Land is a production factor which the state can use it to impose tax for controlling the speculations, optimizing the current allocations and receiving the revenues. In this paper, we study a model on the effects of land value taxation in Iran's economy in long run as a policy emerged from economic theory using system dynamics technique. System Dynamic is a quasi-experimental simulation approach that in the Perception System has a special ability. The method based on structure control circuitry is constructed and provides the study of the structure and behavior of economic and social complex systems. The results show that by imposing a 1% tax on land value, land speculative demand will be omitted and relative price of land will be constant after 5 years. Moreover, land efficiency will be increased by 100% after one year and building lands will be increased by three times. The model is designed by using VENSIM Software.
JEL Classification: C51, H71, P16

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran's economy
  • land value taxation
  • rent
  • System Dynamics