تحلیل سرایت نوسان‌‌های قیمت‌ جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشتة اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

چکیده

اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می­تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش­های مختلف اقتصادی به­ویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسان­ها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (OPEC) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-VECH) و داده­های روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در این مطالعه، ابتدا آثار بازده­ بازار نفت بر بازار سهام این کشورها ارزیابی شده و با استفاده از مدل گارچ ­برداری تأثیر نوسان­های بازارهای سهام و نفت در هریک از این کشورها بررسی شده است. بر اساس نتایج پژوهش، سرایت شایان توجه بازدهی و نوسان­های قیمت جهانی نفت به بازارهای سهام کشورهای عضو اوپک وجود دارد. بورس اوراق بهادار تهران کمترین تأثیر­پذیری و بورس کشور کویت بیشترین تأثیر­پذیری را در مقابل شوک­های نفتی و نوسانات بازار جهانی نفت دارد. نتایج بیانگر آن است که بازدهی بازار نفت با یک وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار سهام همة کشورها به جز ایران دارد.
طبقه‌بندی JEL: G15,G11,P34

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Volatility Transmission from World Oil Prices to Stock Markets (A Survey: Selection OPEC Countries)

نویسندگان [English]

  • Saeed Samadi 1
  • Ali Khoramipoor 2
  • Ensieh Mosaddeghi 2
  • Akram Mirmahdi 2
1 Associate Professor of Economics, University of Isfahan
2 University of Isfahan Economics Sciences
چکیده [English]

Oil-exporting economies largely dependent on oil revenues and oil income fluctuation are one of the most important factors that influence sectors of the economy specially the stock market. This paper investigate the relationship between oil markets and stock return volatility and transmission in a selection of OPEC countries, using a multivariate Garch Models (Full-VECH) over the period May 2010 to January 2013 with daily data. This study attempts to examine returns effect of oil price on the stock markets. On the whole, our results point to the existence of substantial return and volatility spillovers between world oil prices and OPEC stock markets. Stock Exchange of Tehran and Kuwait, Respectively least and most affected by the oil global market price shocks and volatility. The results indicate that the efficiency of the oil market with a lag has significantly positive effect on stock market returns in all countries except Iran.
JEL Classification: G15, G11, P34

کلیدواژه‌ها [English]

  • full-vech model
  • mutivariate garch
  • OPEC
  • Stock Price
  • Volatility transmission