تحلیل استواری نتایج به‎دست‌آمده از مدل تعادل عمومی پویا به کمک تغییر فرم تابعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکدة مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشکدة مهندسی انرژی و پژوهشکدة علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

یکی از منابع اصلی اطلاعات به­کارگرفته شده در مدل­های تعادل عمومی که باید عدم قطعیت مرتبط با آن شناسایی شود، ساختار تابعی به‌کار‌گرفته‌شده در مدل است. تحلیل حساسیت نسبت به فرم تابعی می‌تواند تخمینی از عدم قطعیت­های موجود، که ناشی از فرم انتخاب­شدة تابعی هستند، در اختیار قرار دهد. در مدل­های تعادل عمومی، استفاده از مقادیر کشش به­دست­آمده در مطالعات دیگران مرسوم است. در این حالت، فرم تابعی انتخاب­شده به کمک کشش­های مذکور کالیبره می­شود و در مدل تعادل عمومی به­کار می­رود. در مقالة حاضر، برای تحلیل حساسیت خروجی­های مدل تعادل عمومی نسبت به فرم تابعی انتخاب­شده، نتایج مدل در دو سناریو یکی با تابع تولید کشش جانشینی ثابت به صورت نمونه‎ای از فرم­های تابعی فراگیر نظام­مند و دیگری ترانسلوگ به عنوان نمونه‌ای از فرم­های تابعی انعطاف­پذیر ارائه و مقایسه شده­اند. نتایج به­دست­آمده برای ارزش افزودة تمامی زیربخش­ها نشان‌دهندة حساسیت بالای نتایج نسبت به شکل تابعی به­ویژه در بخش نفت و گاز است. در نتیجه، استفاده از فرم­های تابعی به کمک کالیبراسیون مدل نسبت به یک مقدار کشش جانشینی مشخص در مدل تعادل عمومی محدود به زمانی می‌شود که داده­های گذشته صحت فرم تابعی مذکور را برای اقتصاد ایران تأیید کند.
طبقه­بندی JEL: C68، E23، E27، D04

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Robustness of Results with Respect to the Functional form in a Dynamic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Zahra Adel Barkhordar 1
  • Yadollah Saboohi 2
1 PhD Candidate, Energy Systems Engineering, Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology
2 Professor, Energy Systems Engineering, Department of Energy Engineering
چکیده [English]

Sensitivity analysis with respect to the functional forms provides estimates of the uncertainties involved in choosing a specific functional structure. This is vital in CGE modeling where it is conventional to take elasticities from other studies. In the present study, the robustness of model results with respect to the functional form is checked. In one scenario, the production function is represented by CES function (a globally regular functional form) and in the other by Translog function (a flexible functional form). The model results are found to be sensitive to the chosen functional form, especially in the oil sector. Thus, only the functional forms that historical data approve their validity for Iran should be employed in CGE models of Iran. One of the main sources of information employed in general equilibrium modeling is the functional structure.
JEL Classification: C68، E23، E27، D04

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexible functional form
  • General Equilibrium Model
  • robustness of results