مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با  خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استان‎های ایران در دورة فروردین 1386 تا فروردین 1391 است. برای این منظور از رهیافت دوبه­دوی قیمتی تعمیم­یافته توسط پسران (2005) استفاده شده و همگرایی دوبه­دوی قیمت‎ها با استفاده از آزمون‎های ریشة واحد ADF، DF-GLS و KPSS بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق این فرضیه را تأیید می‌کند که همگرایی قیمت کالاهای قابل مبادله به­مراتب بیشتر از قیمت خدمات (غیر قابل مبادله) بین استان‎های ایران است؛ همچنین یافته‎های تجربی دلالت بر این دارد که متوسط سرعت همگرایی قیمت کالاها در جفت استان‎هایی که از همگرایی برخوردارند نیز بیشتر از سرعت همگرایی قیمت خدمات است.
طبقه­بندی JEL: F15، E31، C32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Convergence in Good Prices with that of Service Prices Across Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Alireza Kazerooni 1
  • Hosein Asgharpur 2
  • Khadijeh Rezaei 3
1 Professor, Economics Department, University of Tabriz
2 Associate Professor, Economics Department, University of Tabriz
3 University of Tabriz, Economics Department
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the convergence of price-levels of tradable goods in comparison to that of services (non-tradable) under the free trade among Iranian provinces over 2007- 2012. This comparison has been achieved by applying the pair-wise approach which has been recently developed by Pesaran (2005). In this approach, the time series models (ADF, DF-GLS and KPSS unit root tests) has been used. The empirical results confirm the hypothesis that the convergence of good prices is more than that of service prices. Also, the empirical results indicate that the average speed of convergence in price of goods in converged paired provinces is higher than the price of services.
JEL Classification: C32, E31, F15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convergence speed
  • Iranian Provinces
  • law of one price
  • pair-wise approach
  • price-level convergence