تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه اقتصاد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، بخش اقتصاد، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

انسجام اجتماعی وضعیتی است که چگونگی تعامل و به‌هم­پیوستگی یک جامعه را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین دلایل عملکرد متفاوت کشورها در راستای خلق نهادهای کارآمد و دستیابی به توسعة اقتصادی به شمار می‌رود. هدف این مقاله برآورد میزان انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه­یافته و در حال توسعه و بررسی رابطة آن با برخی مؤلفه‌های توسعة اقتصادی در سال 2010 است. برای این منظور، از     نرم­افزار متلب (MATLAB) و دو شاخص "سرمایة اجتماعی" و "برابری در توزیع فرصت­ها" برای برآورد شاخص "انسجام اجتماعی" به روش فازی استفاده شده است. ابهام در داده­ها، نبود اطلاعات کافی، آمار اندک و دانش محدود در زمینة متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی از دلایل توجه به منطق فازی برای برآورد شاخص انسجام اجتماعی به شمار می‌روند. نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار شاخص انسجام اجتماعی با مؤلفه‌های توسعة اقتصادی است.
طبقه­بندیJEL:   O10, O57, P36, E24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Analysis of Social Cohesion And it’s Relation with Economic Development

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimi Moughari 1
  • Esmaiel Abounoori 2
  • Hoda Zobeiri 3
1 convergence speed, Iranian Provinces, law of one price, pair-wise approach, price-level convergence.
2 Professor of Economics, Semnan University
3 Assistant Professor of Economic, University of Mazandaran
چکیده [English]

Social cohesion represents the interaction and linkage of the society, is a most important reason of different institutional performance to achieve economic development. The purpose of this paper is to estimate social cohesion and the relation of social cohesion with economic development for 85 selected developed and developing countries in 2010. In this research the social cohesion index have calculated based on “fuzzy” logic and “social capital” and “equality of opportunity” components using MATLAB.  As factors affecting social cohesion cannot be easily quantified, Fuzzy logic is a way to work with imprecise variables. The result of this research shows positive and significant correlation between social cohesion and economic development components.
JEL Classification: O10, O57, P36, E24

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • equality in distribution of opportunity
  • Fuzzy logic
  • Social cohesion
  • Social capital