اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر با به‌کاربردن داده‌های در سطح خرد بودجة خانوار و داده‌های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزد در صنایع مختلف و نیز درون صنایع برای تبعیض جنسیتی پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصادسنجی رگرسیون کوانتیل و حداقل مربعات معمولی با مبنا قراردادن تئوری    هکشر- اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه‌ای بیکر استفاده شده است. نتایج مدل تجزیة اکساکا و بلیندر (نابرابری در میانگین دستمزد) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد نظر شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. تجزیة ماچادو و متا و بلیندر و اکساکا با  تفکیک بخش­های با تعرفة مثبت و تعرفة صفر نشان می‌دهد که تفاوت دستمزد بین بخش­های‌ با تعرفة مثبت و تعرفة صفر در طول سال­های مطالعه کاهش پیدا کرده است. افزایش صادرات و کاهش تعرفه باعث کاهش معنی‌داری در تفاوت دستمزد بین زن و مرد می‌شود که نظریة بیکر را تأیید می‌کند؛ همچنین آزادسازی تجاری باعث کاهش شکاف دستمزد بین شاغلان بخش‌های با تعرفة مثبت و تعرفة صفر و کاهش تبعیض دستمزد می‌شود.
طبقهبندی JEL:  J01, J24, J31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade Liberalization and Wage Inequality in Iran’s Industries

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Keshavarz 1
  • Younes Goli 2
  • Mohammad Reza Abedin Moghanaki 3
1 Associate Professor, Economics, Sharif University of Technology
2 Ph.D. Candidate, Razi University
3 Assistant Professor, Researcher, Institute for Trade Studies & Research
چکیده [English]

This study examins effects of trade liberalization on the wage inequality across industries and between genders within these industries by utilizing the data of micro-level Households’ Income and Expenditures surveys and trade statistics over 2001-2011. The analysis is carried based on the Heckscher–Ohlin’s theory in international trade and Baker’s taste discrimination theory at firms. We use Quantile regression and ordinary least squares (OLS) to consider the wage discrimination across entire distribution wage distribution and at wages mean as well. The results of Blinder-Oaxaca decomposition approach (inequality at mean wage) and Machado and Mata’s model (inequality of wage at entire distribution) indicate that over the aforementioned period wage gap has decreased. The wage gap in terms of Blinder-Oaxaca and Machado-Mata decomposition models, for sectors with positive and zero tariffs, show that wage difference have experienced considerable reductions over the period of post tariff reduction for between genders and industries.
JEL Classification: J01, J24, J31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machado-Mata decomposition
  • oaxaca-blinder
  • Trade Liberalization
  • wage inequality