بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت وبازرگانی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

چکیده

ظهور و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهة اخیر عملکرد اقتصادی کشورها را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات فراوانی به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورها پرداخته­اند، ولی به آثار این فناوری بر کارایی در سطح اقتصاد کشورها، به­خصوص در کشورهای در حال توسعه، توجه چندانی نشده است. کارایی یکی از اجزای اصلی بهره وری است و به توانایی جلوگیری از اتلاف منابع اشاره دارد. با توجه به اهمیت مسئلة کمیابی منابع در اقتصاد، بررسی عوامل م‍ؤثر بر کارایی تولیدی تأثیر فراوانی در اقتصاد کشورها خواهد داشت. در این مطالعه، با جمع­آوری اطلاعات کشورهای نمونه در بازه زمانی   1995- 2008 و به­کارگیری روش تحلیل مرزی تصادفی، کارایی تولیدی اندازه­گیری و همزمان، تأثیر شاخص­های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی بررسی شده است. نتایج به­­­دست­آمده تأثیر مثبت و  معنی­دار بیشتر شاخص­های فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر کارایی تولیدی کشورهای نمونة منتخب نشان می­دهد.
  طبقه­بندی JEL:O47,  O57     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ICT Effect on Productive Efficiency in the Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Parviz Mohammadzadeh 1
  • Hoda Najjar Bazogh Gharechopogh 2
1 Associate Professor, Economics, University of Tabriz,
2 University of Tabriz,
چکیده [English]

Compared with the abundant studies on the effect of ICT on productivity and economic growth, the ICT influence on productive efficiency is not so well developed, in developing countries. The productive efficiency is an important part of productivity and refers to the ability to avoid waste production factors. This research provides an empirical analysis of the relationship between productive efficiency and ICT for selected developing countries in 1995-2008. For measuring the productive efficiency and study the relationship between productive efficiency and ICT the "Stochastic Frontier Approach" method is used. The results show positive and significant effect of ICT indicator on productive efficiency.
JEL Classification: O47, O57

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing Countries
  • Economic freedom
  • Information and communication technology
  • productive efficiency
  • stochastic frontier approach