توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 مربی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

بر طبق تئوری‌های انتخاب عمومی، ویژگی‌های ساختار مالیاتی در ادراک رأی‌دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به ‌طوری ‌که رأی‌دهندگان میزان هزینه‌ای را که برای کالاهای عمومی می‌پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می‌توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطة مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های 1360 ـ 1390 بر اساس تئوری‌های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینة تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی‌دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی‌دهندة میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات‌های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح‌شده با استفاده از روش‌های خودتوضیح‌ برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته‌های پژوهش کسری بودجة دولت را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجة دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به‌شمار می‌آید و قابلِ رؤیت‌ نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures on the Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • Majid Maddah 1
 • fozieh jeyhoontabar 2
 • Zohreh Rezapour 3
1 Associate Professor of Economic, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Email: majid.maddah@profs.semnan.ac.ir
2 Lecturer, Department of Economic, Faculty of Management and Economic of Baft, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
According to public choice theory, the features of the tax structure effect on voters' perceptions from the tax burden, so they pay more cost for public goods, lower than the estimate. In this study has been investigated the relationship between tax and public expenditures in the Iranian economy during 1360-1390 based on public choice theory to examine the level of government spending. Theoretical model was achieved after combining the standard median voter model with fiscal illusion through less visible taxes (indirect). For estimation of model were specified ARDL and ECM models. Results from estimated models show that fiscal illusion is due high share of oil revenues in Iranian economy and taxes invisible not associated with increasing level of government expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "Fiscal illusion"
 • "Tax"
 • "Public expenditure"
 • "Public goods"
 • "Tax burden"
 1. پژویان، جمشید (1384). مالیة عمومی و تعیین خط‌مشی دولت‌ها، دانشگاه پیام نور، چ ۱۹.
 2. خداپرست مشهدی، مهدی، فلاحی، محمدعلی، سلیمی‌فر، مصطفی و حق‌‌نژاد، امین (1391). «بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی»، فصلنامة پژوهش‎های اقتصادی، ۱۲(1)، 87- 112.
 3. دادگر، یدالله و نظری، روح الله (1391). «آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (1980 ـ 2010)»، پژوهش‌های رشد و توسعة اقتصادی، ۲(6)، 149- 172.
 4. دادگر، یدالله (1390). «ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی»، اقتصاد تطبیقی، ۲(2)، 109- 133.
 5. قره‌باغیان، مرتضی (1372). فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
  1. Amusa, H., Mabunda, R. & Mabugu, R. (2008). Fiscal illusion at the Local Sphere: An Empirical Test of the Flypaper E§ect using South African Municipal Data, South African Journal of Economics, 76(3), 443-465.
  2. Bergstrom, T. & Goodman, R. (1973). Private Demand for Public Goodman, The American Economic Review, 63, 280-296.
  3. Buehn, A., Dell’Anno, R. & Schneider, F. (2012). Fiscal illusion and the shadow economy: Two sides of the same coin?, MPRA Paper, (42531).
  4. Dell’Anno, R. & Dollery, B. (2012). Comparative fiscal illusion: A fiscal illusion index for the European Union?, MPRA Paper, (42537).
  5. Dollery, B. & Worthington, A. (1996) The empircal analysis of fiscal illusion, Journal of Economic Surveys, 10(3), 261-297.
  6. Dollery, B. & Worthington, A. (1999). Fiscal illusion at the Local Level: An Empirical Test Using Australian Municipal Data, The Economic Record, 75(228) 37-48.
  7. Gar ía-Sán hez, I.M., Prado-Lorenzo, J.M. & Cuadrado-Ballesteros, B. (2011). Do Rogressive Goverments Undertake Different Different Burdens? Artisan VS. Electoral Cycles, Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, 14(1), 29-57.
  8. Gemmell, N., Morrissey, O. & Pinar, A. (1999). Fiscal illusion and the demand for government expenditures in the UK, European Journal of Political Economy, 15, 687-704.
  9. Gemmell, N., Morrissey, O. & Pinar, A. (1998). Fiscal illusion and the demand for local government expenditures in England and Wales, Discussion Paper 9820, Department of Economics, University of Nottingham.
  10. Haug, P. (2009). Shadow Budgets, Fiscal Illusion and Municipal Spending: The Case of Germany, Halle Institute for Economic Research, IWH-Discussion Papers.
  11. Laranjeira, L. & Borges, A.P. (2013). An Essay about the Misperception of Public Goods' Costs and Benefits, Lusophone Management and Administration Review, 1(1), 16-16.
  12. Mouaro, P.R. (2008). The Consequences of Fiscal Illusion on Economic Growth, Journal of Tax Research, 6)2(, 82-89.
  13. Mouaro, P.R. (2011). Sins of the Elder: Fiscal Illusion in Democracies, Hacienda Pública Española, 196, 9-35.
  14. Oates, Wallace (1988). On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey, In G. Brennan, B.S. Grewel and P. Groenwegen (ed)Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honour of Russell Mathews Sydney: ANU Press.
  15. Pinar, A. (1998). Essays on Fiscal Illusion, Thesis the degree of Doctor of Philosophy, the University of Nottingham.
  16. Sanandaji, T. & Wallace, B. (2011). Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation Tax Perception in Sweden, The Independent Review, 16(2), 237-246.
  17. Tovmo, P. & Falch, T. (2002). The flypaper effect and political strength, Economics of Governance, 3, 153-170.
  18. Wagner, R.E. (1976). Revenue Structure, Fiscal Illusion and Budgetary Choice, Public Choice, 25, 45-61.
  19.  Isolek, W.S. and Elder, H.W. (1988). Tax Structure and the Size of Government: An Empirical Analysis of the Fiscal Illusion and Fiscal Stress Arguments, Public Choice, 57, 233-245.
  20. Courant, Paul, Edward, Gramlich and Daniel, Rubinfeld (1979). The stimulative effects of intergovernmental grants: Or why money sticks where it lands, in: Peter Miezkowski and William Oakland, eds., Fiscal federalism and grants in aid (The Urban Institute, Washington) 5-22.
  21. Borcherding, Thomas E. & Deacon, Robert T. (1972). The Demand for the Services of Non-Federal Governments, The American Economic Review, 62 (5), 891-901.
  22. Breeden, C.H. & Hunter, W.J. (1985). Tax Revenue and Tax Structure, Public Finance Quarterly, 13, 216-224.
  23. Feenburg, D.R. & Rosen, H.S. (1987). Tax Structure and Public Sector Growth, Journal of Public Economics, 32, 185-201.
  24. Crane, R. (1990) Price Specification and the Demand for Public Goods, Journal of Public Economics, 43, 93-106.
  25. Hayes, K.J. (1989). A Specification Test for Choosing the 'Right' Public-Good Price, Journal of Business and Economic Statistics, 7, 267-273.
  26. Wildasin, D.E. (1989). Demand Estimation for Public Goods: Distortionary Taxation and Other Sources of Bias, Regional Science and Urban Economics, 19, 353-379.
  27. Pommerehne, W.W. & Schneider, F. (1978). Fiscal Illusion, Political Institutions and Local Public Spending, Kyklos, 31, 381-408.