دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 699-983