دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 699-983 
2. توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران

صفحه 729-750

مجید مداح؛ فوزیه جیحون تبار؛ زهره رضاپور


5. اصلاح یارانه‌های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE)

صفحه 799-833

غلامعلی شرزه ای؛ سید منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری