دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 699-983