مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مسکن یکی از بخش‏های مهم‌ اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال‏های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی دربارة عوامل تعیین‏کنندة عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل‏های واریانس ناهمسان (خانوادة ARCH)، به ارائة مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‏های سالیانة دورة زمانی 1350 ـ 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه‏ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل‏های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده‏ها دارد و بهترین مدل شرح‏دهندة این نوسانات است. اما، در بحث پیش‏بینی قیمت، آماره‏های ارزیابی عملکرد پیش‏بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل‏ها، تأیید می‏کند؛ بر اساس پیش‏بینی‏های خارج از نمونة این الگو، تلاطم قیمت‏ِ مسکن در سال‏های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling volatility housing price in Iarn and predicted fluctuations price application of family patterns ARCH

نویسندگان [English]

 • Nazar Dahmardeh 1
 • Reza Khaki 2
1 Associate Professors , University of Sistan & Bluchestan, Department of Economics
2 The General Administration of Cooperatives Labour & Social Welfare the Central Province,
چکیده [English]

Housing is one of the economic major sectors of the macro economy of country and micro economy of the household. Changes in home prices, including consideration of issues in recent years . In this regard, several studies for examining the determinant variables of Housing supply and demand and prices have been. This article attempts with using of model dissimilar variance Household ARCH, paying to provide a model for the volatility of housing prices over the period 1391 - 1350.
The results indicate that the EGARCH model gives the best results. And illustrate occur shocking in housing prices during the years of 1390 to 1392 to happen. And the growth rate of housing prices will remain constant after the year 1395.

کلیدواژه‌ها [English]

 • House Price
 • Volatility
 • time series
 • ARCH models
 1.  اندرس، والتر (1389). اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی، ترحمة مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، تهران: دانشگاه امام صادق، 75.
 2. جهانی، محمود (1386). «تحولات اخیر بازار مسکن: زمینه‏ها و راهکارها»، فصلنامة اقتصاد مسکن، 39، ۵-۱۹.
 3. حیدری، حسن و سوری، امیررضا (1389). «بررسی رابطة نرخ سود سپرده‏های بانکی و قیمت مسکن در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 92، 65-92.
 4. خلیلی عراقی، سید منصور، مهرآرا، محسن و عظیمی، سیدرضا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‏های ترکیبی»، فصلنامة پژوهش‎ها و سیاست‏های اقتصادی، 13، ۲۳-۵۰.
 5. سوری، علی (1390). اقتصادسنجی همراه با کاربرد نرم‏افزار Eviews-7، تهران: فرهنگ‌شناسی.
 6. عباسی‌نژاد، حسین و یاری، حمید (1388). «تأثیر شوک‏های نفتی بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، 1، 59-77.
 7. عطریان‏فر، حامد، برکچیان، سیدمهدی و فاطمی اردستانی، فرشاد (1392). «ارزیابی روش‏های ترکیب پیش‏بینی: مطالعة موردی قیمت مسکن در شهر تهران»، فصلنامة مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 6، 134-119.
 8. قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1387). «بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‏های رونق و رکود در ایران»، فصلنامة اقتصاد مقداری، 3، 49-77.
 9. کمیجانی، اکبر، گندلی علیخانی، نادیا و نادری، اسماعیل (1392). «تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران»، فصلنامة راهبرد اقتصادی، 7، ۷-38.
 10. مهرآرا، محسن و لواسانی، شهاب (1391). «آثار تکانه‏های نفتی و سیاست‏های پولی بر رفتار چرخه‏ای قیمت مسکن»، فصلنامة تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۱-26.
 11. ناجی میدانی، علی‌اکبر، فلاحی، محمدعلی و ذبیحی، مریم (1389). «بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (۱۳۶۹ ـ 1386)»، مجلة دانش و توسعه، 31، ۱۶۰-186.
 12. نظری، محسن و فرزانگان، الهام (1389). «سیاست پولی و حباب مسکن در تهران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، 91، 229-249.
  1. Bollerslev, T.P (1986). Generalised  Autoregressive Conditional Heteroskedasticit, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
  2. Chun Tsai, I. & Chi Chen, M. (2010). Modeling House Price Volatility States in the UK by Switching ARCH Models, Journal Title Aplied Economics, 42, 1145-1153.
  3. Lin Lee, C. (2009). Modeling House Price Volatility States in the UK by Switching ARCH Models, The 15th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Sydney-Austria.
  4. Miles, W.M. (2008). Volatility Clustering in U.S. Home Prices, American Real Estate Society, 30, 73-90.
  5. Park, K.W. & Brennan, W. (2010). Trenda and Volatility Measuring the Housing Market Using the GARCH Model, Acodemy of Business and Economics, 10, 17-29.