برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد منابع طبیعی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مجتمع مس سرچشمه بزرگ‏ترین تولیدکنندة مس در ایران است. همراه تولید مس، حجم عظیمی از گاز SO2 در این مجتمع تولید و وارد محیط می‏شود. لذا، در این مطالعه میزان بهینة اجتماعی SO2 منتشر‌شده از این مجتمع و نرخ مالیات بهینه بر آن برآورد شده است. بدین منظور، دو منحنی خسارت نهایی و هزینة نهایی کاهش آلودگی برآورد شدند. تمایل به پرداخت افراد برای کاهش انتشار گاز SO2 از این مجتمع با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط انتخاب دوگانة یک‌و‌نیم‌بُعدی، به‏منظور برآورد منحنی خسارت نهایی، برآورد شد. به‏منظور برآورد منحنی هزینة نهایی کاهش آلودگی SO2 منتشرشده از این مجتمع، از روش اقتصادی- مهندسی استفاده شد. مقدار بهینة اجتماعی انتشار این گاز تقریباً 6/265290 تن در سال و نرخ بهینة مالیات بر آن 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار SO2 برآورد شد. لذا، اخذ مالیات 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار گاز SO2 یا تعیین مقدار مجاز انتشار 6/265290 تن SO2 در سال، جهت کاهش این آلاینده پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Social Optimum Level of Sulfur Dioxide Gas (SO2) Emitted from Sarcheshmeh Copper Complex and Itʼs Tax Rate

نویسندگان [English]

 • Somayeh Amirtaimoori 1
 • Sadegh Amirnejad 2
 • Hamid Amirnejad 3
 • Ali Mohebbi 4
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Tarbiat modares University
2 Associate Professors, Department of Agricultural Economics, Agricultural Science and Natural Resources University
3 Associate Professors, Department of Agricultural Economics, Agricultural Science and Natural Resources University
4 Associate professors, Department of Chemical Engineering, Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Sarcheshmeh copper complex is the largest producer of copper in Iran. With copper production, high amounts of SO2 are being produced in this complex and emmited into the environment. So, in this study, the social optimum level of SO2 released from this complex and the optimal tax rate will be evaluated. For this purpose, MD and MAC curves were estimated. The WTP for the reduction of SO2 emissions from the complex has been estimated using OOHB DCCV method to estimate MD of SO2 emissions from the complex. To estimate the MAC, Engineering-economic method was used. The social optimum level has been estimated about 265290.6 tons of SO2 per year. Optimal tax rate has been estimated 12815.2 Rials per ton of SO2 emissions. Therefore, 12815.2 Rials tax rate per amount of SO2 emissions (in ton) or determination of the emission limit level 265290.6 tons of SO2 per year has been suggested to reduce this gas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • OOHB Approach
 • Sarcheshmeh Copper Complex
 • SNPDF Estimator
 • Social Optimum Level of Pollution
 • Tax
 1. ارباب، حمیدرضا (1387). اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی. تهران، نشر نی.
 2. اسماعیلی، عبدالکریم و محسن‏پور، رباب (1389). تعیین قیمت سایه‏ای آلاینده‌های هوا در نیروگاه­های کشور. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، 4، 86-69.
 3. امیرنژاد، حمید (1384). تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگل‌های شمال ایران با تأکید بر ارزش‏گذاری زیست محیطی- اکولوژیکی و ارزش‌های حفاظتی. پایان‏نامة دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 4. بهجتی، توحید، مرتضوی، ابوالقاسم و عبدالهی، بابک (1389). برآورد ارزش هوای پاک و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ساکنان شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 10، 40-19.
 5. حافظ‌نیا، محمد. رضا (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (تجدید نظر اساسی با اضافات). تهران، نشر سمت.
 6. خوش‌اخلاق، رحمان و حسن شاهی، مرتضی (1381). تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل آلودگی هوا (سال 1381). مجله تحقیقات اقتصادی، 61، 57-53.
 7. رحیمی، امیر و نیک سیر، آرزو (1389). کنترل آلودگی هوا با رویکرد طراحی. اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 8. شجاعی، معصومه (1389). ارائه یک مدل مالیاتی سبز به‌منظور اعمال مدیریت پایدار محیط زیست در ایران (مطالعه موردی صنعت کاغذ). پایان‌نامة دکتری مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات.
 9. شرکت ملی صنایع مس ایران (1390). گزارش یک موفقیت. نشریة مس، 30، 3.
 10. شفیع‌زاده، شبنم (1386). امکان‌سنجی فنی و اقتصادی حذف SO2/SO3 از واحد اسیدسولفوریک در صنعت پتروشیمی و تبدیل آن به سولفات آمونیوم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات.
 11. میرحسینی، سید محمد (1386). هیدروژئوشیمی و پتانسیل باران­های اسیدی در تحرک برخی از عناصر در خاک‏های مناطق مجاور مجتمع مس سرچشمه. پایان‎نامة کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  1. Ayres, R.U., & Kneese, A.V. (1969). Production, Consumption & Externalities. American.
  2. Beaumont, N.J., &Tinch, R. (2004). Abatement Cost Curves: A Viable Management Tool for Enabling the Achievement of Win–Win Waste Reduction Strategies?. Journal of Environmental Management, 71, 207–215.
  3. Becker, R.A. (2005). Air Pollution Abatement Costs under the Clean Air Act: Evidence from the PACE Survey. Journal of Environmental Economics and Management, 50, 144–169.
  4. Boyle, K. J., Johnson, F. R., McCollum, D. W., Desvousges, W. H., & Hudson, S. (1996). Valuing public goods: discrete versus continuous contingent–valuation responses. Land Economics, 72, 381–396.
  5. Clinch, J. P., & Convery, F. (1999). Economic and Financial Evaluation: Measurement. Meaning and Management of Public Administration, Dublin.
  6. Cooper, J. C., Hanemann, M., & Signorello, G. (2002). One-and-One-Half-Bound Dichotomous- Choice Contingent Valuation. The Review of Economics and Statistics, 84 (4), 742-750.
  7. Creel, M., & Loomis, J. (1997). Semi-nonparametric Distribution-Free Dichotomous Choice Contingent Valuation. Journal of Environmental Economics and Management, 32 (3), 341-358.
  8. Desaigues, B., Ami, D., & Bartczak, A. (2011). Economic valuation of air pollution mortality: A 9-country contingent valuation survey of value of a life year (VOLY). Journal of Ecological Indicators, 11, 902-910.
  9. Fare, R., Grosskopf, S., Lovell, C. A. K., & Yaisawarng, S. (1993). Derivation of Shadow Prices for Undesirable Outputs: A Distance Function Approach. Review of Economics and Statistics, 75, 374–380.
  10. Gallant, A. R. (1982). Unbiased determination of production technologies. Journal of Econometrics, 20, 285-323.
  11. Gollop, F.M., & Roberts, M. J. (1985). Cost-Minimizing Regulation of Sulfur Emissions: Regional Gains in Electric Power. Review of Economics and Statistics, 67, 81–90.
  12. Hanemann, W. Michael. (1984). Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Response Data.  American Journal of Agricultural Economics, 66(3), 332-341.
  13. Hartman, R.S., Wheelar, D., & Singh, M. (1997). The Cost of Air Pollution Abatement. Applied Economics, 29, 759–774.
  14. Hussen, A. (2004). Principles of Environmental Economics. Routeledge: London.
  15. Karvosenoja, N., & Johansson, M. (2003). Cost Curve Analysis for SO2 and NOx Emission Control in Finland. Environmental Science and Policy, 6, 329–340.
  16. Kolstad, C. (2000). Environmental Economics. UK: Axford University Press.
  17. McKitrick, R. (1999). A Derivation of the Marginal Abatement Cost Curve. Journal of Environmental Economics and Management, 37, 306–314.
  18. Mekaroonreung, M., & Johnson, A. L. (2012). Estimating the Shadow Prices of SO2 and NOx for U.S. Coal Power Plants: A convex nonparametric least squares approach. Journal Energy Economics, 34(3), 723-732.
  19. Mitchell, R., & Carson, R. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Washington DC, Johns Hopkins University Press for Resources for the Future.
  20. Park, H., & Lim, J. (2009). Valuation of Marginal CO2 Abatement Options for Electric Power Plants in Korea. Energy Policy, 37, 1834-1841.
  21. Rečka, L. (2011). Shadow Price of Air Pollution Emissions in Czech Energy Sector – Estimation from Distance Function. Msc Thesis. Faculty of Social Sciences. Charles University. Prague.
  22. Vijay, S., DeCarolis, J. F., & Srivastava, R. K. (2010). A Bottom-up Method to Bevelop Pollution Abatement Cost Curves for Coal-Fired Utility Boilers. Energy Policy, 38, 2255-2261.
  23. Wang, H., & Mullahy, J. (2006). Willingness to pay for reducing fatal risk by improving air quality: A contingent valuation study in Chongqing, China. Journal of Science of the Total Environment, 367, 50-57.
  24. Wickborn, G. (1996). Avoidance Cost Curves for NOx. London Group Meetingon Environmental Accounting. Stockholm, May 28–31.