بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می‌انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش‏های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه‌سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده‏ها مربوط به دورة ۱۳۵۳ ـ  ۱۳۸۹ و پیش‏بینی‏ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان ‏می‏دهد که متغیّرهای سرمایة انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی‏دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطة معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی‏داری در ازدواج دارد. اثر سرمایة انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17/0- تا 38/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussion on Okun’s Law in Iran: Particular Emphasis on Population ‎Structure

نویسندگان [English]

 • Yadollah Dadgar 1
 • Rohollah Nazari 2
 • Fatemeh Fahimifar 3
1 professor of economics,Beheshty university
چکیده [English]

A basic subject in economy is change in growth of population and it’s link to ‎other variables. If growth in population is consistent with other economic ‎circumstances, it would lead to economic growth, otherwise it would be ‎problematic. By using Okun's law and population structures, this paper is ‎analysis the case for Iran for 1974-2010. Predictions are related to 2025 ‎horizon. The results show that there is a positive relation between human ‎capital and economic growth. Unemployment and inflation rates are ‎negatively related to social welfare. Economic growth and unemployment are ‎negatively related. The social welfare index and rate of women between 15- ‎‎44 to population are positively related with marriage. Finally average percent ‎of changes up to 2025 would be between -0.17-0.38. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic growth
 • Okun’s law
 • Unemployment
 • fertility
 • Social Welfare
 1. آرمن، سیدعزیز و وحیدر‏زادی، حسین (1391). «بررسی رابطة بین رشد اقتصادی و بیکاری در ایران»، مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، مهر، 1 ـ 12.
 2. بانک مرکزی، بانک اطلاعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 3. خیابانی، ناصر (1380). «سیاست‏های کاهش عدم تعادل‏های بازار کار و افزایش رشد اقتصادی در ایران، فصلنامة راهبرد، 20، 78 ـ 96.
 4. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی (1382). اقتصاد کلان، ترجمة محمدحسین تیزهوش تابان، چ 5، سروش.
 5. رضوی، مهدی و مشرقی، رسام (1383). «تحلیل دینامیکی اشتغال در اقتصاد ایران (بررسی موردی قانون اکان)»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 18، بهار.
 6. فاتحی، محمدحسین (1384). «اشتغال و بیکاری در دولت نهم»، فصلنامة مجلس و پژوهش، ش 49 ـ 50، 163 ـ 194.
  1. Adanu, K. (2005). A Cross-Province Comparison of Okun’s Coefficient for Canada, Applied Economics, 37, 561-570.
  2. Alam, S.A., Ahmed, M.H. & Butt, M.S. (2003). The dynamics of fertility, family planning and female education in Pakistan, Journal of Asian Economics, 14.
  3. Altig, D., Fitzgerald, T. & Rupert, P. (1997). Okun's Law Revisited: Should We Worry about Low Unemployment?, Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Commentary. May 15.
  4. Attfield, C.L.F.  &Silverstone, B. (1988). Okun's law, cointegration and gap variables. Journal of Macroeconomics, 20,625-637.
  5. Becker, G.S. (1960). An economic analysis of fertility. In UniversitiesـNational Bureau Committee for Economic Research (Eds.), Demographic and economic change in developed countries (pp. 209-31). Princeton: Princeton University Press.
  6. Becker, G. (1965). A theory of the allocation of time, Economic Journal, 75, 493-517.
  7. Becker, G. (1981). A treatise on the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  8. Birdsall, N. (1988). Economic approaches to population policy. In H. Chenery, and T.N. Srinivasan (Eds.), Handbook of development economics, 1. Amsterdam: North-Holland.
  9. Blinder, A.S. (1997). Is there a Core of Practical Macroeconomics that we should All Believe? American Economic Review, 87, 240-43.
  10. Christopoulos, D. (2004). The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions, Papers in Regional Science, 83, 611-620.
  11. Easterlin, R.A. (1969). Toward a socio-economic theory of fertility: A survey of recent research on economic factors in American fertility. In S.J. Behrman, Leslie Corsa, & Ronald Freedman (Eds.), Fertility and family planning: A world view (pp. 127-56), Ann Arbor: University of Michigan Press.
  12. Freeman, D. (2000). A regional test of Okun’s Law, International Advances in Economic Research, 6, 557-570.
  13. Forrester, J.W. (1991). World Dynamics, Wright- Allen Press.
  14. Harris, R. & Silverstone, B. (2001). Testing for asymmetry in Okun’s law: A cross-country comparison, Economics Bulletin, 5, 1-13.
  15. Gordon, R.J. (1984). Unemployment and potential output in the 1980s, Brookings Papers on economic Activity, 15, 537-564.
  16. Handa, S. (2000). The Impact of Education, Income, and Mortality on Fertility in Jamaica, World Development,28, 1.
  17. Hsing, Y. (1991). Unemployment and the GNP Gap: Okun's Law Revisited, Eastern Economic Journal, 17, 409-16.
  18. Huang, H.C. & Lin, S.C. (2008). Smooth-time-varying Okun's coefficients, Economic Modelling, 25, 363-375.
  19. Kennedy, B.P. (2009). State Level Tests of Okun’s Coefficient. Ph.D. Thesis, George Mason University.
  20. Khan, M.A., Saboor, A, Mian, S.A. & Anwar, A. (2013). Modeling the relationship between GDP and unemployment for Okun’s law specific to Pakistan during 1976-2010, Theoretical and Applied Economics, XX, 10(587), 71-78.
  21. Lal, I., Muhammad, S.D., Jaliland, A. & Hussain, A. (2010). Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-Integration Approach, European Journal of Scientific Research, 40(1), 73 -80.
  22. Lee, J. (2000). The robustness of Okun's law: evidence from OECD countries‏. Journal of Macroeconomics, Access by: www.elsevier.com/locate/econbase.
  23. Leibenstein, H. (1974). An economic interpretation of the economic theory of fertility: Promising path or blind alley?, Journal of Economic Literature, 12, 457-479.
  24. Moazzami, B. & Dadgostar, B. (2009). Okun’s Law Revisited: Evidence From OECD Countries, International Business & Economics Research Journal, 8(8), 21-24.
  25. Moosa, I.A. (1997). A cross-country comparison of Okun’s coefficient, Journal of Comparative Economics, 24, 335-356.

Okun, A. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance, American Statistical Association, Proceeding of the Business and Economics Statistics Section,  Alexandria, VA: American Statistical Association, 98-103.

 1. Okun, A. (1970). The political economy of prosperity, New York: Norton.
 2. Perman, R. & Tavera, C. (2004). Testing for convergence of the Okun’s law coefficient in Europe, (Discussion Papers in Economics, 04–12). University of Stractchclyde,2, 251-270.
 3. Reich, M. (2012). The Rising Strength of Management, High Unemployment and Slow Growth: Revisiting Okun’s Law. Working Paper Series, Institute for Research on Labor and Employment, UC Berkeley, November 26.
 4. Villaverde, J. & Maza, A. (2009). The robustness of Okun’s law in Spain. 1980-2004: Regional evidence, Journal of Policy Modeling, 31, 289-297.
 5. Weber, C. (1995). Cyclical output, cyclical unemployment, and Okun’s coefficient: a new approach. Journal of Applied Econometrics, 10, 433-445.
 6. Weiner, S.E. (1993). New Estimates of the Natural Rate of Unemployment, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 78, 53-69.
 7. World Bank (2013). World Development Indicators. CD-ROM. Washington, DC.
 8. World Bank (2014). Doing Business 2014, World Bank.